پایان نامه بررسی ارتباط عوامل انگیزشی و خلاقیت دبیران مدارس راهنمایی

آگوست 26, 2015

یکی از موضوعاتی که امروزه مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت است، چگونگی ارتباط بین انگیزش و ابعاد آن با خلاقیت است.
خلاقیت به عنوان مسئله ای مهم برای افراد، نهادها و روی هم رفته، برای همه جوامع به دلیل ارتباط آن با انعطاف پذیری و تولید بسیار مهم و اساسی است (رانکو ، ۲۰۰۴: ۱۹). کروگاگلیاردی (۲۰۰۳)، بر این باورند که مهم ترین عامل در رشد و پیشرفت بشر در تمام زمینه ها نوآوری و خلاقیت است به همین دلیل نوآوری عامل مهمی در تمامی سازمان ها در محیط پر رقابت کنونی است.
در آموزش و پرورش، معلمان مدارس را یکی از مهم ترین عوامل خلاق در امر آموزش و پرورش می دانند زیرا امر تدریس و یادگیری که محور تمامی فعالیت های آموزشی و پرورشی است، به گونه ای عمده در مدرسه صورت می گیرد (لانگمن ، ۱۹۸۵: ۸۵)، به همین دلیل، بررسی عوامل موثر بر خلاقیت و فعالیت در بین دبیران، اصلی، جدایی ناپذیر در مدیریت هر نظام پویا است. ارزشیابی و آگاهی از عوامل موثر بر نظام خلاق؛ اثربخشی مدرسه، کارکنان و سازمان را افزایش می دهد و از بی نظمی و از هم پاشیدگی آن جلوگیری می کند. همچنین، در شرایطی که سیاست گذاران و رهبران آموزشی دغدغه ای اطمینان از برآورده شدن اهداف تعلیم و تربیت را دارند ، این اطمینان زمانی امکان پذیر است که معلمان کارآمد و نوآور داشته باشیم (خنیفر ، ۱۳۸۳: ۶۳).

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه ها
فرضیه اصلی
فرضیه های ویژه
متغیرهای تحقیق
متغیر وابسته
متغیر مستقل
تعریف نظری متغیرها
انگیزش
خلاقیت
تعریف عملیاتی متغیرها
انگیزش
خلاقیت
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
قلمرو مکانی
قلمرو زمانی
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول: انگیزش
مفهوم انگیزش
نظریه های انگیزش
نخستین نظرات انگیزش
مدل سنتی
مدل روابط انسانی
مدل منابع انسانی
نظریه های معاصر انگیزش
نظریه های محتوایی
نظریه سلسله مراتب نیازها
نظریه نیازهای بالفعل مورای
نظریه انگیزش و بهداشت روانی
نظریه نیازهای سه گانه مک کلند
نظریه های فرآیندی
نظریه انتظار
تئوری انتظار و عدالت
نظریه برابری
نظریه اسناد
نظریه هدفگذاری
نظریه های تقویت یا شرطی کردن عامل
تقویت مثبت
تقویت منفی یا پرهیز
تنبیه
خاموش سازی یا چشم پوشی
به کارگیری نظریات انگیزش
فنون انگیزش و کاربرد آن ها در سازمان
پاداش مالی و پولی
انگیزش از طریق طراحی شغل
تعدیل کار هفتگی
شناور ساختن ساعات کار
هدف گذاری
اشتراک مساعی
اصلاح رفتار
عدالت در پرداخت ها
بخش دوم: خلاقیت
پیشینه خلاقیت
مفهوم خلاقیت
تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمان
تعریف خلاقیت از دیدگاه روان شناسی
تفاوت خلاقیت با نوآوری
موانع خلاقیت
موانع درونی یا خودی خلاقیت
نابودی بیرونی خلاقیت
رابطه کارایی خلاقیت در مدیریت
راه های رشد خلاقیت
فرایند خلاقیت
روش های انگیزش به خلاقیت و نوآوری
عوامل ساختاری
عوامل فرهنگی
عوامل منابع انسانی
فنون ایجاد رغبت به خلاقیت
توفان مغزی
فن اشتراک مساعی
فن تحلیل سیستمی
فن نشست غیر رسمی یا پویایی گروهی
ارتباط اجباری
ویژگی های افراد خلاق
مقایسه مدیران خلاق با غیر خلاق
جمع بندی
بحش سوم: پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیقات
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
واحد تحلیل
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
روش گردآوری داده ها
ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات
روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
مقدمه
توصیف ویژگی های جمعیت شناحتی پاسخ گویان
توصیف متغیرهای تحقیق
آزمون فرضیه ها
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتایج آزمون فرضیه ها
محدودیت های تحقیق
محدودیت های تحت کنترل محقق
محدودیت های خارج از کنترل محقق
پیشنهادها
پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق
پیشنهادها برای محققین آتی
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی
ضمائم و پیوست ها

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۲۲
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند