پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی دانش آموزان دبیرستانی با پیشرفت تحصیلی آنها

آگوست 29, 2015

در روانشناسی جدید دو دیدگاه کلی در مورد هوش وجود دارد: یکی نظریه اندیشمندانی است که در زمینه رشد کودک به مطالعه و تحقیق پرداخته اند که نمونه بارز آن در آثار پیاژه متبلور شده است و دیگری نظریه هایی است که بر اساس کمی نگری، نوعی دیدگاه روانسنجی را در مطالعه هوش وارد کرده اند: نمونه این تلاشها در آثار بینه، اسپیرمن، ترستون و امثال آنها مشاهده می شود.
گرایش به اندازه گیری تواناییهای انسان در قرن نوزدهم با مطالعات فرانسین گالتون بوجود آمد. تلاشهای گالتون در جمع آوری اطلاعات در مورد هوش به منظور انجام مطالعات منظم در این زمینه تا حد زیادی در تکوین و گسترش رهیافت روانسنجی موثر بوده است. او نتایج مطالعاتش را در کتاب نبوع ارثی تنظیم کرده است.
گالتون هوش افراد برجسته زمان خود را بررسی کرد و نتایج کارش را بر این واقعیت قرار داد که وجود افراد نابغه در طول نسلها در خانواده ها تداوم می یابد. او معتقد بود جامعه انگلستان زمان گالتون بر مبنای امتیازات ارثی است و این موضوعی بود که او در ابتدا به آن توجه نکرد.
در نتیجه والدینی که عوامل ژنتیکی مناسبی را به فرزندانشان منتقل می کردند، احتمالاً امکانات محیطی مناسبی هم برای آنها فراهم می آورند با ظهور انقلاب صنعتی و پیدایش شایسته سالاری زمینه هایی فراهم شد که افراد بتواند به رغم سوابق خانوادگی، از هوش خود استفاده کنند ولی روند روانسنجی و استفاده از آزمونهای هوشی متوقف نشد.
برخی از حوره های حرفه ای روانشناسی بیش از حوزه های دیگر مورد توجه و اقبال عمومی واقع گردیده اند. از جمله آنها حوزه هوش عاطفی (EI) را می توان نام برد. در پنج سال گذشته هوش عاطفی عنوان بسیاری از کتابها و مجلات پرفروش و مقاله های روزنامه های مشهور و پرخواننده را به خود اختصاص داده و در مورد آن پژوهش های علمی گوناگونی صورت پذیرفته است. درباره ی دلایل این علاقه و جلب توجه، تبیین های گوناگون به عمل آمده است.
یکی از آن ها این است که گفته می شود هوش عاطفی طرز تفکر غالب – روح حاکم زمان است یکی از اساسی ترین مسائل زندگی مدرن امروزی حل مسائل و مشکلات فنی است. حل مسائل و مشکلات انسانی، و از این به بعد ما مجبوری که مشکلات انسانی را بسیار بهتر از مشکلات فنی حل نماییم.
هوش عاطفی مدعی است که می تواند حداقل برخی از مشکلات زندگی بشر امروزی را که در مورد اصلاح «تعارض بین آنها که انسان احساس می کند و آن چه که به آن فکر می کند» حل و فصل نماید. دومین تبیین این است که : مفهوم هوش عاطفی در برگیرنده این فرضیه است که «بسیاری از افراد که از تحصیلات عالی برخوردار نمی باشد، ولی از هوش عاطفی بالایی برخوردار هستند، زندگی شاد و موفقیت آمیزی را تجربه می نمایند.» یکی دیگر از دلایل که هوش عاطفی مورد توجه واقع گردیده این است که این سازه، مفهوم کلاسیک و سنتی هوش و روشهای ارزیابی آن ها را زیر سوال برده و در مورد سودمندی و موفقیت آمیز بودن آن ها اشکال های جدی مطرح ساخته است. در نهایت بسیاری از نویسندگان مقاله ها و روزنامه ها و سرمقاله نویسان راجع به توانایی های بالقوه ی هوش عاطفی و اثرات آن بر زندگی عادی و روزمره انسان و پیشرفت تحصیلی قلم فرسایی نموده اند که به هر حال این بحث ها سبب گردیده، این باور قدیمی که ماهیت انسان را تعارض مداوم بین قلب و مغز می داند، به چالش کشیده شود و در مورد درستی آن شک و ابهام بوجود آید علاوه بر آن سبب گردید تا مردم به این باور برسند که هوش عاطفی می تواند سبب افزایش میزان سلامتی، رفاه و آسایش عمومی، ثروت، موفقیت، عشق و شادی و پیشرفت تحصیلی گردد.
در مورد این ادعا بلند پروازی ها لازم است تا ارزیابی های دقیق و علمی صورت بگیرد و تا درستی و نادرستی آن ها مشخص گردد. و دقیقاً این همان موضوعی است که در این پژوهش به دنبال بررسی آن هستیم و هدف ها بررسی تأثیر هوش عاطفی در عملکرد تحصیلی است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسأله
سوالات کلی پژوهش
سوالات اختصاصی پژوهش
اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف اختصاصی
فرضیه های پژوهش
فرضیه کلی
فرضیه جزئی
تعاریف عملیاتی (فرضیه ها)
هوش عاطفی
پیشرفت (عملکرد) تحصیلی
فصل دوم: پیشینه های پژوهش
مبانی نظری
تعریف هوش
تعریف هوش از دیدگاه بنیه و سیمون
تعریف هوش از دیدگاه ترمن
نظریه هوش سه جزئی استرنبرگ
نظریه هوش از دیدگاه ژان پیاژه
نظریه هوش و رشد شناختی آندرسن
انواع هوش
هوش لفظی و زبانی
هوش منطقی و ریاضی
هوش بصری – فضائی
هوش موسیقیائی و موزون
هوش بدنی و حرکتی
هوش برون فردی
هوش درون فردی
ماهیت هوش
نقش وراثت و محیط در هوش
هوش و پردازش آگاهی
استعداد در مقابل هوش
رابطه آفرینندگی با هوش و پیشرفت تحصیلی
هوش عاطفی
تفاوت IQ با هوش عاطفی
تاریخچه هوش عاطفی
هوش عاطفی: واقعیت یا خیال
هوش عاطفی و زندگی عادی
نقش بالقوه هوش عاطفی در زندگی
آیا هوش عاطفی بهترین عامل پیش بینی کننده موفقیت در زندگی می باشد؟
روش های صحیح اجرای برنامه آموزش هوش عاطفی
عوامل موثر بر تواناییهای هوشی به خصوص هوش عاطفی
تفاوتهای جنسی
جمعیت خانواده و تربیت و تولد
پایگاه شعلی پدر و مادر
پایگاه اجتماعی – اقتصادی
عوامل فرهنگی و محیط آموزشی
هورمونها
تعریف پیشرفت تحصیلی
ساختار فرهنگی و اقتصادی بالا
مشارکت والدین در تشویق و استعداد
برخورد انعطاف پذیر مسئولانه
تأثیر خانواده در پیشرفت تحصیلی
روابط و نظام ارزش خانواده
فقر مالی خانواده
تمرکز حواس
عزت نفس
انگیزش و پیشرفت تحصیلی
انگیزه پیشرفت یا موفقیت
هدف های تعلیم و تربیت و ارتباط آن با راهنمایی تحصیلی
عوامل موثر در پیشرفت و راهنمای تحصیلی
حالات مختلف مرتبط با عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی
پیشرفت تحصیلی هوش
هوش عاطفی در تعلیم و تربیت
چگونه می توان هوش عاطفی را در برنامه های پیشرفت تحصیلی گنجاند؟
هوش عاطفی و دروس
هوش عاطفی و استانداردهای آموزشی
کاربردهای آموزشگاهی برنامه یادگیری های اجتماعی – عاطفی SEL
چه اتفاقاتی باید در مدارس بیفتد تا از برنامه SEL استفاده نمایند؟
تفکر عاطفی
چرا هوش عاطفی مهم است؟
مبانی علمی
بررسی تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
بررسی اشکوداک
بررسی اسپیر
بررسی گوردون
بررسی دینه اسپتیز
بررسی منو
بررسی تورانس
بررسی گلد فارب
بررسی اوبری
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
فصل سوم: روش اجرا
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
نتایج و تجزیه و تحلیل یافته ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری
محدودیتهای پژوهش
پیشنهادات پژوهش
منابع و مآخذ
ضمایم
سوالات آزمون

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۱۳
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات هوش عاطفی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات هوش عاطفی

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند