پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی معلمان با مهارت های زندگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

آگوست 23, 2015

در سال‌ های اخیر هوش هیجانی به عنوان عاملی که بالقوه در درک و پیش‌ بینی عملکرد فرد، مفید است مورد توجه زیادی قرار گرفته است. اگرچه چندین دهه است که روانشناسان جنبه‌ های مختلف هوش هیجانی در سازمان‌ها را بدون استفاده از این اصطلاح مورد بررسی قرار داده‌ اند. مفهوم هوش هیجانی آن طور که در حال حاضر به کار می‌ رود، نسبتاً جدید است.
هنوز موارد زیادی نظیر روش اندازه‌ گیری و تأثیر آن بر عملکرد فردی و اثربخشی سازمانی در حوزه هوش هیجانی وجود دارد که مبهم است. تا آنجا که در برخی موارد وجود ابهام منجر به تضاد بین محققان و متخصصان شده است. اصطلاح هوش هیجانی، اولین بار به وسیله جان. د. مایر و پیتر سالوی در مجموعه مقالات دانشگاهی مطرح شد که در آن زمان، این نوشته‌ ها چندان مورد توجه قرار نگرفت. در سال ۱۹۹۵، واژه هوش هیجانی با پر تیراژترین کتاب هوش هیجانی دانیل گُلمن ، پارادایم‌ فکری حاکم شد و توانست بیشتر از بهره‌ هوشی اهمیت پیدا کند. اخیراً جدیدترین کتاب گلمن تحت عنوان «کار کردن با هوش هیجانی» (۱۹۹۸)، توجه متخصصین منابع انسانی را به خود جلب کرده است (کی یرستد ، ۱۹۹۹).

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف کلی
اهداف جزئی
سوالات و فرضیه های تحقیق
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
هوش هیجانی
خودآگاهی
خود تنظیمی
خودانگیختگی
همدلی
مهارت های اجتماعی
پیشرفت تحصیلی
فصل دوم: مبانی نظری و عملی پژوهش
مقدمه
ماهیت هوش
انواع هوش
نقش هیجانها در هوش
تاریخچه و تعریف هوش هیجانی
هوش هیجانی و بهره هوشی
مدل های هوش هیجانی
ساختار هوش هیجانی در مدل توانایی
آموزش هوش هیجانی
روش های صحیح اجرای برنامه آموزشی هوش هیجانی
هوش هیجانی در محیط کار
مفهوم مهارت های زندگی
آموزش مهارت های زندگی
مفهوم پیشرفت تحصیلی
پیشینه عملی پژوهش
جمع بندی نظری و عملی پژوهش
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
یافته های جمعیت شناختی
یافته های توصیفی گروه ها
یافته های مربوط به فرضیه ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه تحقیق
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های تحقیق
منابع و مآخذ

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۷۹
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات هوش هیجانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات هوش هیجانی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند