پایان نامه بررسی رابطه سبک های تفکر و مهارتهای خودتنظیمی دانش آموزان دختر دوره دبیرستان

آگوست 29, 2015

این پژوهش با عنوان بررسی رابطه سبک های تفکر و مهارتهای خودتنظیمی دانش آموزان دختر دوره دبیرستان اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر دبیرستان های متوسطه که جمعاً ۳۲ کلاس از سه پایه تحصیلی اول، دوم و سوم متوسطه به تعداد ۶۰۱ نفر (پایه اول: ۱۹۳ نفر؛ پایه دوم: ۱۶۳ نفر و پایه سوم: ۲۴۵ نفر) بوده و با استفاده از جدول مورگان تعداد ۲۳۴ نفر (۷۵ نفر دانش آموز پایه اول، ۶۴ نفر دانش آموز پایه دوم و ۹۵ نفر دانش آموز پایه سوم) به عنوان نمونه آماری انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. روش نمونه برداری به صورت تصادفی طبقه ای بوده است. برای گردآوری داده از دو نوع پرسشنامه خودتنظیمی زیمرمن و ماتینز پونز (۱۹۸۶) و پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ ( که مولفه های سبک تفکر قانون گذار، قضاوت گر، اجرایی، تفکر برون نگر، سطح فکری کلی نگر، سطح فکری جزئی نگر، سبک تفکر درون نگر را مورد آزمون قرار می داد) استفاده شده که پایایی آنها به ترتیب ۷۲/۰، ۷۹/۰، ۷۵/۰، ۸۶/۰، ۸۸/۰، ۸۳/۰، ۸۰/۰ و سبک تفکر کل ۸۶/۰ و خودتنظیمی ۷۸/۰ می باشد. جهت آزمون پرسش یک با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، پرسش دو از آزمون مانوا، پرسش سه توصیفی، پرسش چهار از آزمون آنوا، پرسش پنج از آزمون فریدمن و برای پرسش شماره شش از آزمون رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین سبک های تفکر با خودتنظیمی دانش آموزان دختر رابطه ای معنی دار وجود دارد که شدت ارتباط انها ۴۷۲% می باشد. در پرسش دوم نیز سبک های تفکر دانش آموزان دختر براساس رشته تحصیلی آنها متفاوت است که اثر متقابل متغیرها بیشتر روی آزمون های سطح فکری جزئی نگر، قانون گذار، سطح فکری کلی نگر، تفکر برون گرا و اجرایی و کمتر روی آزمون قضاوت گر و تفکر درونگر بوده است. همچنین در پرسش چهارم خودتنظیمی دانش آموزان دختر براساس رشته تحصیلی آنها با نمره f=3.317 متفاوت می باشد و در پرسش پنجم اولویت سبک های تفکر دانش آموزان دوره های متوسطه (پایه اول، دوم و سوم) به ترتیب اولویت: سبک تفکر قانون گذار، قضاوت گر، اجرایی، تفکر برون نگر، سطح فکری کلی نگر، سطح فکری جزئی نگر، سبک تفکر درون نگر قرار گرفته و در آزمون رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مولفه سبک تفکر قانون گذار، مولفه سطح فکری کلی نگر و سبک تفکر برون نگر در مجموع به میزان ۵۶۴/۰ درصد خودتنظیمی دانش آموزان را پیش بینی می کنند.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف کلی
اهداف جزئی
پرسشهای پژوهش
تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق
تعریف مفهومی
تعریف عملیاتی
فصل دوم: مبانی نظری و عملی پژوهش
مقدمه
مبانی نظری
تعاریف
اهمیت تفکر در بین دانش آموزان
ویژگی های ذهنی متفکر
عوامل بسترساز تفکر
سازه سبک
تعریف سبک های تفکر
نظریه های سبک های تفکر
اصول سبک های تفکر
عوامل موثر در تحول و شکل گیری سبک های تفکر
انواع سبک تفکر
مفهوم خودتنظیمی
ویژگی های یادگیرندگان برخوردار از توانایی خودتنظیمی
مولفه های یادگیری خودتنظیمی
چارچوب مفهومی الگوی یادگیری خودتنظیمی پینتریچ
راهبردهای یادگیری شناختی
راهبردهای فراشناختی
راهبردهای مدیریت منابع
مولفه های یادگیری خودتنظمی از دیدگاه زیمرمن
راهکارهای پیشنهادی برای به کارگیری راهبرد یادگیری خودتنظیم
دیدگاه صاحب نظران فرایند شناختی نسبت تفکر
مقایسه آموزش به روش سنتی با آموزش تفکر
نحوه سازماندهی کلاس درس به منظور تشویق تفکر
ارتباط سبک های تفکر با مهارت خودتنظیمی
مبانی عملی پژوهش
تحقیقات انجام یافته در داخل کشور
تحقیقات انجام یافته در خارج کشور
جمع بندی و خلاصه
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری تحقیق
نمونه آماری
ابزارهای اندازه گیری پژوهش
پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ
پرسشنامه استاندارد خودتنظیمی زیمرمن و ماتینز پونز (۱۹۸۶)
روایی و پایایی پرسشنامه
شیوه تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
یافته ها
یافته های جمعیت شناختی
یافته های توصیفی
تحلیل اطلاعات و ازمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش های مناسب آمار استنباطی
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
مقدمه
خلاصه یافته های تحقیق
یافته های تحقیق
یافته های توصیفی
بحث و نتیجه گیری فرضیه ها
پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
محدودیت های تحقیق
فهرست منابع
ضمایم
پرسشنامه خودتنظیمی دانش آموز زیمرمن و پونز (SRLIS)
پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ
چکیده انگلیسی

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۸۷
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند