پایان نامه بررسی رابطه ی بین عمل به باورهای دینی کارکنان و اخلاق کار کارکنان ادارات

سپتامبر 4, 2015

آغاز هزاره سوم میلادی علی رغم پیشرفتهای حیرت انگیز حوزه علوم و فناوری مقوله ارزش، هویت و اخلاق(در کاربردی عام)، ازجمله اخلاق حرفه ای، اخلاق سازمانی، اخلاق فردی، اخلاق کاری، اخلاق شهروندی و… اهمیتی ویژه پیدا کرده اند. از هرکس راجع به این اصطلاحات سوال کنیم بیدرنگ حرف هایی برای گفتن دارند. حتی پایین ترین لایه های اجتماعی از اصطلاح «مرام» و مرام داشتن «معرفت داشتن» به اخلاق اشاره دارند. اخلاق، به طور ساده و خلاصه، شامل شناخت صحیح از ناصحیح و آنگاه انجام صحیح و ترک ناصحیح است.
در این‌ تحقیق، موضوع‌ بحث‌ و بررسی، رابطه عمل به باورهای دینی‌ با اخلاق کاری است. این‌ موضوع‌ به‌ صورت‌ مستقل‌ در جامعه ما کمتر مطرح‌ شده‌ است. در مباحث‌ مختلف‌ کلامی‌ و اخلاقی‌ بحث هایی‌ مربوط‌ به‌ این‌ موضوع‌ وجود دارد ولی‌ اینکه‌ این موضوع به‌عنوان‌ یک بحث‌ مستقل بررسی‌ شود، کمتر مورد توجه‌ واقع‌ شده‌ است در نتیجه محقق در صدد کنکاش در این زمینه برآمده است.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه ها و سوالات ویژه تحقیق
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
خلاصه فصل
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
تعاریف لغوی و اصطلاحی
تعریف آموزش
تعریف تدریس
تعریف یادگیری
عوامل موثر بر یادگیری
رویکرد های یادگیری
تعریف علوم تجربی
تفاوت بین تدریس و یادگیری
انواع وسایل آموزشی
معیار انتخاب وسایل آموزشی
نقش وسایل آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری
تاریخچه روش تدریس در آموزش جهان
تاریخچه روش تدریس در ایران
نظریه های تدریس
تقسیم بندی روش تدریس
کار و بحث گروهی در کلاس
پوشه کار
پرسش و پاسخ
آموزش انفرادی
آموزش برنامه ای
انواع آموزش برنامه ای
تدریس گروهی با نقش های متفاوت
ویژگی های یک روش تدریس خوب
تحلیل مفهوم تدریس از دیدگاههای مختلف
مهارتهای معلم در تدریس
مهارتهای گفتاری معلم
مهارتهای غیر گفتاری معلم
مهارتهای پرسش کردن
مهارتهای حرفه ای معلم
مهارتهای ایجاد جو عاطفی
نظریه عوامل موثر بر تدریس
گروههای هادی
چهار چوب سازه ها
کارکردهای درونی تدریس
دیدگاههای فلسفی در مورد روش تدریس
دیدگاه ایدآلیسم
دیدگاه رالسیم
دیدگاه پراگماتیسم
دیدگاه اگزیستانسیالیسم
یادگیری فعال چیست ؟
مقایسه روشهای یاددهی سنتی و یادگیری نوین
نگرشی نو بر آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی
پیشینه تجربه تحقیق
خلاصه فصل
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
روشهای جمع آوری اطلاعات
متغیر مستقل و وابسته
روشهای آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
یافته های توصیفی
سوالات تحقیق
فصل پنجم: بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقیق
پیشنهادات تحقیق
پیشنهادات پژوهشی
محدودیت های تحقیق
منابع و مآخذ
فهرست جدول ها
جدول ۱-۴ : توصیف جنسیت آزمودنی های مورد بررسی
جدول ۲-۴ : توزیع فراوانی و درصد وضعیت تحصیلی افراد مورد بررسی
جدول ۳-۴: توصیف فراوانی و درصد میزان رشته تحصیلی جامعه مورد بررسی
جدول ۴-۴ : توصیف فراوانی و درصد اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی جامعه موردبررسی
جدول ۵-۴ : توصیف فراوانی و درصد مرتبط بودن رشته تحصیلی پاسخ گویان با دروس تدریس
جدول ۶-۴ : توصیف میانگین و انحراف استاندارد وضعیت دوره (ساعت ) ضمن خدمت جامعه مورد بررسی
جدول ۷-۴ : توصیف فراوانی و درصد گرفتن تشویق نامه کتبی بخاطر داشتن تدریس مناسب در جامعه مورد بررسی
جدول ۸-۴ : توصیف فراوانی و درصد امکانات آموزشگاهی مدرسه جامعه مورد بررسی
جدول ۹-۴ : توصیف فراوانی و درصد امکانات سمعی و بصری آموزشگاه جامعه مورد بررسی
جدول ۱۰-۴ : توصیف فراوانی و درصد سابقه تدریس افراد مورد بررسی
جدول ۱۱-۴ : توصیف فراوانی و درصد نمره ارزشیابی سالانه افراد مورد بررسی
جدول ۱۲-۴ : توصیف تدریس در جشنواره های الگو های برتر
جدول ۱۳-۴ : توصیف تعداد دانش آموزان جامعه مورد بررسی
جدول ۱۴-۴ : توصیف فراوانی و درصد کتاب های مرتبط با دروس تدرس جامعه مورد بررسی
جدول ۱۵-۴ : توصیف استفاده از وسایل کمک آموزشی در یادگیری دانش آموزان جامعه مورد بررسی
جدول ۱۶-۴ : توصیف به روز بودن اطلاعات معلمان جامعه مورد بررسی
جدول ۱۷-۴ : توصیف استفاده معلمان از روش های نوین تدریس جامعه مورد بررسی
جدول ۱۸-۴ : توصیف میزان دوره های گذرانده شده توسط معلمان جامعه مورد بررسی
جدول ۱۹-۴ : آمار توصیفی میانگین، انحراف معیار و انحراف از میانگین عملکرد روشهای تدریس نوین آموزش در بین معلمان برحسب جنسیت
جدول ۲۰-۴ : توصیف میانگین، انحراف استاندارد و میزان خطا روشهای تدریس نوین آموزش معلمان جامعه مورد بررسی
فهرست اشکال . نمودارها
نمودار ۱-۴ : وضعیت جنسیت آزمودنی های مورد بررسی
نمودار ۲-۴ : توصیف درصد وضعیت تحصیلی افراد مورد بررسی
نمودار ۳-۴ : توصیف وضعیت رشته تحصیلی افراد مورد بررسی
نمودار ۴-۴ : توصیف وضعیت اخذ مدرک تحصیلی افراد مورد بررسی
نمودار ۵-۴ : توصیف وضعیت مرتبط بودن رشته تحصیلی افراد مورد بررسی
نمودار ۶-۴ : توصیف میانگین و انحراف استاندارد وضعیت دوره (ساعت ) ضمن خدمت جامعه مورد بررسی
نمودار ۷-۴ : توصیف وضعیت گرفتن تشویق نامه کتبی بخاطر داشتن تدریس مناسب
نمودار ۸-۴ : توصیف وضعیت امکانات آموزشگاهی مدرسه افراد مورد بررسی
نمودار ۹-۴ : توصیف وضعیت امکانات سمعی و بصری آموزشگاه افراد مورد بررسی
نمودار ۱۰-۴ : توزیع درصد وضعیت سابقه کار افراد مورد بررسی
نمودار ۱۱-۴ : توزیع درصد وضعیت نمره ارزشیابی افراد مورد بررسی
نمودار ۱۲-۴ : وضعیت تدریس در جشنواره های الگو های برتر جامعه مورد بررسی
نمودار ۱۳-۴ : وضعیت تعداد دانش آموزان جامعه مورد بررسی
نمودار ۱۵-۴ : وضعیت درصد استفاده از وسایل کمک آموزشی در جامعه مورد بررسی
نمودار۱۶-۴ : وضعیت درصد به روز بودن اطلاعات معلمان در جامعه مورد بررسی
نمودار۱۷-۴ : وضعیت درصد استفاده معلمان از روش های نوین تدریس در جامعه مورد بررسی
نمودار ۱۸-۴ : وضعیت درصد میزان دوره های گذرانده شده توسط معلمان در جامعه مورد بررسی

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۹۲
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات باورهای دینی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات باورهای دینی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند