پایان نامه بررسی مقایسه ای عزت نفس دانش آموزان در خانواده های پرجمعیت و کم جمعیت مدارس متوسطه

آگوست 24, 2015

عزت نفس در دانش آموزان همواره موجب بروز رفتارهای اجتماعی مناسب در مدرسه ، خانه و اجتماع شده و دانش آموز را در موقعیتهای استرس زا یاری می رساند. هدف اصلی این تحقیق بررسی مقایسه ای عزت نفس دانش آموزان در خانواده های پرجمعیت و کم جمعیت مدارس متوسطه دخترانه و پسرانه بود. روش تحقیق توصیفی است. در این روش محقق تفاوت بین متغیرهای تحقیق را از طریق پرسشنامه‌ استاندارد کوپر اسمیت جمع‌آوری می ‌کند. محیط پژوهش از نوع مطالعات میدانی است که ابزار جمع‌ آوری اطلاعات پرسشنامه‌‌ معتبری است که از روایی و اعتبار لازم برخوردار بود. در این پژوهش جامعه آماری مورد مطالعه کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه در مدارس می باشد که مشغول به تحصیل بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تعداد کل ۱۲۰ نفر از دانش آموزان مدارس متوسطه سال سوم دخترانه و پسرانه رشته های مختلف تحصیلی که ۴۹ نفر پسر و ۷۱ نفر دختر را بودند انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری تحقیق از آزمون های t مستقل وF و آزمونهای تعقیبی LSD استفاده شد .
نتایج تحقیق
– نتایج بررسی مربوط به جنسیت آزمودنی ‏های دانش آموز نشان داد که میانگین جنسیت دانش آموزان پسر ۴۹ نفر (۴۰٫۸ درصد ) و دختر ۷۱ نفر (۵۹٫۲ درصد ) می باشند که جمعاً ۱۲۰ نفر بود که نشان دهنده درصد بالای نمونه های دختر را در تحقیق می باشد.
– نتایج بررسی مربوط به سن آزمودنی ‏ها نشان داد که با توجه سن دانش آموزان ،سنین ۱۶ ساله ۴۶ نفر (۳۸٫۳ درصد ) و ۱۷ ساله ۷۰ نفر (۵۸٫۳ درصد ) و۱۸ ساله ۴ نفر (۳٫۳ درصد ) می باشند که جمعاً ۱۲۰ نفر بودند که نشان می دهد آزمودنیهای ۱۷ ساله در پژوهش حاضر درصد بالایی را تشکیل دادند.
– نتایج بررسی مربوط به تحصیلات پدر آزمودنی ‏های مورد نظر نشان داد که تحصیلات پدر آزمودنی ها ، ۳۰ نفر (۲۵درصد) بی سواد ، ۶۱ نفر (۵۰٫۸ درصد ) دانشگاهی ۲۹ نفر (۲۴٫۲ درصد) می باشند که جمعاً ۱۲۰ نفر بودند که نشان می دهد درصد بالایی از والدین پدر آزمودنیها از تحصیلات دانشگاهی (۵۰٫۸ درصد) برخوردارند.
– نتایج بررسی مربوط به تحصیلات مادر آزمودنی ‏های مورد نظر نشان داد که تحصیلات مادر آزمودنی ‏ها ، ۶۳ نفر (۵۲٫۲ درصد) بی سواد ، ۵۰ نفر (۴۱٫۷ درصد) دانشگاهی ۷ نفر (۵٫۸ درصد) می باشند که جمعاً ۱۲۰ نفر بودند که نشان می دهد درصد بالایی از والدین مادر آزمودنیها بی سواد (۵۲٫۲ درصد) هستند.
– این تحقیق نشان می دهد که بین عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه تفاوت معناداری وجود دارد.
– این تحقیق نشان می دهد که بین میانگین عزت نفس بین دانش آموزان خانواده های پرجمعیت و کم جمعیت دوره متوسطه تفاوت معناداری وجود دارد.
– این تحقیق نشان می دهد که بین عزت نفس دانش آموزان بر اساس تحصیلات پدر آنها تفاوت معنادار وجود دارد.
– این تحقیق نشان می دهد که بین عزت نفس دانش آموزان بر اساس تحصیلات مادرآنها تفاوت معنادار وجود ندارد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: طرح مسأله
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت پژوهش
اهداف تحقیق
فرضیه ها
واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
عزت نفس
نظریه روانشناسان و جامعه شناسان درباره عزت نفس
نظریه سالیوان
نظریه آدلر
نظریه راجرز
نظریه آلپورت
نظریه دیگر روانشناسان در ارتباط با عزت نفس
عزت نفس بالا و پایین
نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس
نقش پدر خانواده و تأثیر آن بر عزت نفس کودکان
کمک تخصصی برای افزایش عزت نفس
پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش پژوهش
روش تحقیق
جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه
ابزارهای اندازه گیری در پژوهش
روش اجرا و جمع آوری داده ها
روش تحلیل داده ها
فصل چهارم: یافته ها و نتایج
مقدمه
تحلیل های توصیفی
آزمون فرضیه ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
نتایج پژوهش و بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای پژوهش
منابع
پیوست
فهرست جداول
جدول ۴-۱- توصیف جنسیت دانش آموزان
جدول ۴-۲- توصیف سن دانش آموزان
جدول ۴-۳- تحصیلات پدر دانش آموزان
جدول ۴-۴- تحصیلات مادر دانش آموزان
جدول ۴-۵- آزمون T مستقل عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر
جدول ۴-۶- آزمون T مستقل عزت نفس دانش آموزان خانواده های کم جمعیت و پرجمعیت
جدول ۴-۷- شاخص های توصیفی مربوط به عزت نفس دانش آموزان بر اساس تحصیلات پدر
جدول ۴-۸- آنالیز واریانس یک راهه عزت نفس دانش آموزان بر اساس تحصیلات پدر
جدول ۴-۹- اختلاف دو به دو تفاوت عزت نفس دانش آموزان بر اساس تحصیلات پدرانشان
جدول ۴-۱۰- شاخص های توصیفی مربوط به عزت نفس دانش آموزان بر اساس تحصیلات مادر
جدول ۴-۱۱- آنالیز واریانس یک راهه عزت نفس دانش آموزان بر اساس تحصیلات مادر
فهرست شکلها و نمودارها
نمودار ۴-۱- توصیف جنسیت دانش آموزان
نمودار ۴-۲- توصیف سن دانش آموزان
نمودار ۴-۳- تحصیلات پدر دانش آموزان
نمودار ۴-۴- تحصیلات مادر دانش آموزان

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۷۸
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند