پایان نامه بررسی میزان تاثیر اضطراب بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع تحصیلی متوسطه

آگوست 24, 2015

اضطراب از عوامل روانی است که تغییرات فیزیولوژیکی در انسان ایجاد کرده و موجب کاهش عملکرد فردی می شود ، با توجه به اینکه در محیط مدرسه دانش آموزان همواره با انواع رویدادهای جدید و تنش زا از جمله امتحان و موقعیت های تجربه نشده و فشار زا روبرو می شوند می توانند بیشتر در معرض اضطراب قرار گیرند و در نتیجه از عملکرد تحصیلی ضعیف تری برخودار شوند از اینرو این عامل می تواند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را کمتر کرده و در سرعت رشد تحصیلی آنها خلل ایجاد کند. نظر به موضوع مطرح شده ، این پژوهش با هدف بررسی میزان تاثیر اضطراب بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع تحصیلی متوسطه صورت گرفت که روش تحقیق آن توصیفی و از نوع پیمایش همبستگی است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اضطراب STAI-Y ، پرسشنامه اضطراب مقیاس اسپیلبرگر که شامل ۴۰ سوال بود استفاده گردید؛ که شامل سوالاتی در مورد ویژگی های عمومی آزمودنیها : جنسیت ؛ سن ؛ پایه تحصیلی و سوالات مربوط به اضطراب بود. جامعه آماری تحقیق را دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه مدارس تشکیل دادند که از طریق نمونه گیری در دسترس پرسشنامه ها در بین دانش آموزان دو پایه دوم و سوم متوسطه (پسران ، ۶۶ ؛ دختران ، ۷۸نفر) بصورت تصادفی انتخاب شده بودند، قرار گرفت و بعد از تکمیل و جمع آوری ، مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج زیر بدست آمد :
– نتایج بررسی توصیفی مربوط به جنسیت آزمودنی ‏های دانش آموز نشان داد که با توجه به تعداد کل دانش آموزان (۱۴۴نفر) دانش آموز پسر ، ۶۶ نفر (۸/۴۵ درصد ) و دختر ۷۸ نفر ، (۲/۵۴ درصد ) بود .
– نتایج بررسی توصیفی مربوط به سن آزمودنی ‏های دانش آموزان نشان داد که میانگین سن دانش آموزان حدوداً ۶/۱۶ می باشد و حداقل سن آنها ۱۵ و حداکثر سن آنها ۱۸ سال می باشد.
– نتایج بررسی توصیفی مربوط به پایه تحصیلی آزمودنی ‏ها نشان دادکه دانش آموزان پایه دوم ، ۶۳ نفر (۸/۴۳درصد) و پایه سوم ، ۸۱ نفر (۳/۵۶ درصد) می باشند .
– نتایج بررسی استنباطی مربوط به اضطراب دانش آموزان دختر و پسر نشان داد که بین میانگین اضطراب دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد.
– نتایج بررسی استنباطی مربوط به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر نشان داد که بین میانگین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد .
– نتایج بررسی استنباطی مربوط ارتباط بین اضطراب و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نشان داد که بین اضطراب و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی‏ دار و معکوس وجود دارد .

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: مقدمات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
اضطراب
تعاریف اضطراب
دلایل اضطراب
اضطراب در بین کودکان و نوجوان
شیوه های بیان اضطراب در جوانان
تأثیر منفی اضطراب بر کنش دانش آموزان
شاخصهای فیزیولوژیکی اضطراب
تنبیه های مبتنی بر عوامل فرهنگی – اجتماعی
چاقی و اضطراب
رویکردهای مقابله با اضطراب
روش های درمانی و کاهش اضطراب
پیشرفت تحصیلی
تعریف پیشرفت تحصیلی
فواید پیشرفت تحصیلی
عوامل تأثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی
پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه و نمونه آماری
متغیرهای تحقیق
ابزارهای اندازه گیری تحقیق
روش های آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
توصیف ویژگی های فردی
تحلیل های توصیفی
جنسبت دانش آموزان
سن دانش آموزان
پایه تحصیلی
تحلیل های استنباطی
سوالات تحقیق
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه
یافته ها و بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای برخاسته از تحقیق
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
منابع
ضمایم
فهرست جداول
جدول ۱-۴- توصیف جنسیت دانش آموزان
جدول ۲-۴- توصیف سن دانش آموزان
جدول ۳-۴- توصیف پایه تحصیلی دانش آموزان
جدول ۴-۴- محاسبه تفاوت اضطراب دانش آموزان پسر و دختر
جدول ۵-۴- محاسبه تفاوت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر
جدول ۶-۴- شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای اضطراب و پیشرفت تحصیلی
جدول ۷-۴- ارتباط اضطراب با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
فهرست شکلها و نمودارها
نمودار ۱-۴- توصیف جنسیت دانش آموزان
نمودار ۲-۴- توصیف سن دانش آموزان
نمودار ۳-۴- توصیف پایه تحصیلی دانش آموزان

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۷۱
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند