پایان نامه بررسی نحوه مدیریت کلاس های درس چندپایه مدارس ابتدایی

آگوست 24, 2015

هدف از این پژوهش، بررسی نحوه مدیریت کلاس چندپایه مقطع ابتدایی در شهرستان گرمی و منطقه انگوت در سال تحصیلی۹۱-۱۳۹۰ می باشد. این پژوهش از نظرهدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایش است. جامعه آماری متشکل از کلیه معلمان مدارس چندپایه ابتدایی شهرستان گرمی و منطقه انگوت (۹۱ نفر) که با استفاده از جدول مورگان نمونه آماری ۷۴ نفرانتخاب شد؛ نمونه آماری با روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته که پایایی و روایی آنها محاسبه شده بود استفاده گردید. در این تحقیق با توجه به موضوع، از آمار توصیفی برای تهیه جدول فراوانی، رسم نمودارها، محاسبه شاخص های مرکزی مناسب و در آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها از تحلیل واریانس یک راهه استفاده شده است.

نتایج تحلیل مربوط به نحوه مدیریت کلاس چندپایه مقطع ابتدایی شهرستان گرمی و منطقه انگوت نشان داد که تفاوت معنی داری بین سابقه کار معلمان با عوامل تاثیرگذار در کلاس داری معلمان چندپایه وجود ندارد. و ازعوامل موفقیت آمیز در بهبود مدیریت کلاس درس چندپایه توسط معلمان، راهنمایی های روشن و صریح معلمان درکلاس بیشترین میانگین آماری و بیان روشن انتظارات معلمان از دانش آموز در کلاس های درس چندپایه کمترین اولویت را دارند.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف کلی
اهداف جزئی
فرضیات و سوالات تحقیق
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
تعاریف مدیریت
تاریخچه شکل گیری نظریه های مدیریتی
کاربرد نظریه ی مدیریت علمی در مدیریت آموزشی و مدیریت کلاس
کاربرد نظریه اقتضایی در مدیریت آموزشی و کلاسی
تعاریف مدیریت کلاس
مدیریت کلاس درس
کارکردهای مدیریت کلاس
ویژگی معلم موفق در مدیریت کلاس
ویژگی های معلمان به عنوان مدیران کلاس
عوامل بروز خلاقیت و نو آوری در دانش آموزان
مدیریت فضا و زمان در کلاس درس
مدیریت زمان
فضا و مدیریت آن در کلاس
کلاس های چند پایه
تاریخچه ی کلاس های چند پایه
تعریف کلاس چند پایه
معنی و مفهوم کلاس های چند پایه
دلایل گسترش کلاس های چند پایه در ایران
محاسن کلاس های چند پایه (کلاس های چند پایه درحکم یک فرصت نه تهدید)
محدودیت های کلاس های چند پایه و راه حل های آن ها
روش های تدریس مناسب درکلاس های چند پایه
راهبرد هایی برای تدریس در کلاس های چند پایه
سازماندهی فیزیکی کلاس درس
چیدمان نحوه نشستن دانش آموزان در کلاس درس
پیشینه عملی تحقیق
جمع بندی پژوهش
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
یافته های توصیفی
یافته های استنباطی
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقیق
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات برخاسته از تحقیق
توصیه های محقق
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
محدودیت های تحقیق
منابع و مآخذ
فهرست جدول ها
جدول ۱-۴ : توصیف جنسیت جامعه مورد بررسی
جدول ۲-۴ : توصیف میانگین و انحراف استاندارد سن جامعه مورد بررسی
جدول ۳-۴: توصیف تأهل جامعه مورد بررسی
جدول ۴-۴ : توصیف فراوانی و درصد میزان تحصیلات جامعه مورد بررسی
جدول ۵-۴ : توصیف رشته تحصیلی آزمودنی های مورد بررسی
جدول ۶-۴ : توصیف سابقه کار آزمودنی های مورد بررسی
جدول ۷-۴ : توصیف فراوانی و درصد وضعیت استخدامی جامعه مورد بررسی
جدول ۸-۴ : توصیف فراوانی و درصد دوره های ضمن خدمت جامعه مورد بررسی
جدول ۹-۴ : به نظر شما هر یک از موارد زیر تا چه حد سبب به وجود آوردن مشکلات در اداره کلاس می شود؟
جدول ۱۰-۴ : هریک از موارد زیر تا چه حد باعث موفقیت در اداره کلاس چند پایه می شود؟
جدول ۱۱-۴ : هریک از عوامل زیر تا چه حد بر کلاس داری شما مؤثراست؟
جدول ۱۲-۴ : توصیف فراوانی و درصد دوره های ضمن خدمت جامعه مورد بررسی
جدول ۱۳-۴ : آیا عوامل تأثیر گذار در کلاس داری معلمان چند پایه براساس سابقه کار آن متفاوت است؟
جدول ۱۴-۴ : عوامل تأثیر گذار در کلاس داری معلمان برحسب سابقه کار
جدول ۱۵-۴: رابطه موفقیت معلمان در کلاس داری برحسب رشته تحصیلی
جدول ۱۶-۴: عوامل موفقیت آمیز در بهبود مدیریت کلاس درس چند پایه کدام ها هستند؟
فهرست اشکال . نمودارها
نمودار ۱-۴ : توزیع درصد جنسیت جامعه مورد بررسی
نمودار ۲-۴ : توزیع درصد میانگین و انحراف استاندارد جامعه مورد بررسی
نمودار ۳-۴: توزیع درصد تأهل جامعه مورد بررسی
نمودار ۴-۴ : توزیع درصد تحصیلات جامعه مورد بررسی
نمودار ۵-۴ : توزیع درصد رشته تحصیلی جامعه مورد بررسی
نمودار ۶-۴ : توزیع درصد سابقه کار جامعه مورد بررسی
نمودار ۷-۴ : توزیع درصد وضعیت استخدامی جامعه مورد بررسی
نمودار ۸-۴ : توزیع درصد دوره های ضمن خدمت جامعه مورد بررسی

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۷۷
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند