پایان نامه خلاقیت کارکنان و اثربخشی ادارات آموزش و پرورش

سپتامبر 4, 2015

با توجه به اینکه علاقه به تحقیق در زمینه خلاقیت به صورت داده های تحقیقاتی از نیمه دوم قرن بیستم آغاز شده است . اما دیده شده است یافته های تحقیقی خلاقیت بیشتر روی موضوعات ساختاری و اداری ، استراتژی های سازمانی ، امور اجرایی سازمانها تأثیر زیادی داشته است ، با این وجود تحقیق در زمینه خلاقیت عمر طولانی ندارد، از سویی از آنجا که امروزه جامعه بشری با طوفانهای علمی ، تکنولوژیکی و اطلاعاتی گسترده ای روبروست ، توجه به توانایی خلاقیت کارکنان در جهتی پویا به عنوان یکی از راهکارهای مفید و مؤثر برای برخورد با عقب ماندگی های علمی و تکنولوژیکی فعلی جامعه مورد نیاز می باشد. و از آنجا که ادارات آموزش و پرورش ، نیازمند محیطی خلاق با اثربخشی زیاد می باشند ؛ خلاقیت کارکنان در آن نقش مهم و قابل لمسی می تواند در ارتقاء و بهره وری سازمان داشته باشد و کارکنان یک محیط آموزشی هر چه خلاق تر عمل کنند بالتبع سازمان آموزشی روز به روز شکوفا تر و پرثمر واقع خواهند شد . بنابراین سنجش میزان خلاقیت این کارکنان به عنوان یکی از عوامل مرتبط با اثربخشی سازمانی می‌تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
چارچوب نظری تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه ی پژوهش
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
قلمرو مکانی و زمانی
تعاریف نظری و عملیاتی
خلاقیت
اثربخشی سازمانی
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
تعاریف مفهومی خلاقیت
اهمیت خلاقیت
ابعاد خلاقیت
مراحل خلاقیت
عوامل موثر بر خلاقیت افراد
عوامل فردی
عوامل انگیزشی
عوامل محیطی
دیدگاه های مختلف درباره خلاقیت
روشهای پرورش خلاقیت
روش ایده پردازی آزاد
تکنیک شش کلاه تفکر
روش حل مسأله
تکنیک P.P.C
روش افزایش خودپنداره و ابراز وجود
تکنیک ”چرا“
تکنیک ارتباط اجباری
تکنیک درنگ خلاق
تکنیک سوالات ایده برانگیز
تکنیک دلفی
تکنیک استخوان ماهی (علت و معلول )
تکنیک توهم خلاق
موانع خلاقیت
موانع ‏شناختى
موانع عاطفى‏
موانع اجتماعى‏
مفهوم اثربخشی
اثربخشی سازمانی
تاریخچه اثربخشی سازمانی
معیارهای اثر بخشی از نظر کمپبل
عواملی که در اثر بخشی سازمان نقش دارند
فرهنگ سازمانی
طراحی سازمان
مدیریت عالی
گرایش استراتژیک
نگرش‌های مربوط به سنجش اثر بخشی
نگرشهای سنتی برای سنجش اثر بخشی
روش مبتنی بر هدف
روش مبتنی بر تأمین منابع
روش مبتنی بر فرایند درونی
نگرش های جدید برای سنجش اثر بخشی
روش تأمین رضایت گروه‌های ذینفع
روش مبتنی بر ارزش های رقابتی
الگوهای ارزشهای اثر بخشی
الگوهای باز سیستمی
مدل اهداف عقلائی
الگوهای مبتنی بر فرآیند درونی
الگوهای مبتنی بر روابط انسانی
رابطه بین خلاقیت و اثربخشی سازمانی
پیشینه عملی تحقیق
تحقیقات مربوط به خارج از کشور
تحقیقات مربوط به داخل کشور
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه و نمونه آماری
ابزار اندازه گیری
پرسشنامه‌ خلاقیت
پرسشنامه اثربخشی سازمانی حمیدی
شیوه جمع آوری داده ها
شیوه ی تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
توصیف متغیر های تحقیق
آزمون فرضیه
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقیق
بحث و نتیجه‏گیری
پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
محدودیت‌های تحقیق
منابع و مأخذ
پیوست

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۸۱
فرمت فایل: word

490,000.00 ریال – خرید

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند