مستندسازی تجربیات شغلی رشته مشاوره مدرسه برای اخذ رتبه عالی
مستندات تجربیات شغلی / سپتامبر 19, 2015

امر مشاوره به طور اعم در جهان به شکل علمی عمر زیادی ندارد، هر چند این امر قدمتی به درازای عمر بشر دارد ولی این شکل آن به شکل عرفی بوده و مبنای علمی و کلاسیک ندارد. بعد از گذر از دوران روند علمی شدن مشاوره، این رشته ی علمی نیز بنا به ضرورتها و اهمیت تربیت نیروی کارآمد، وارد سیستم آموزش و پرورش قرار گرفت. در کشور ایران نیز این امر به مرور بعد از چند صباحی نسبت به سایر کشورها امر مشاوره شکل علمی خود را یافت و اساتید گرانقدری همچون استاد سیاسی و سایر اساتید نشان دهنده این امر می باشند. اما به نظر می رسد که در کشور ما این امر بنا به روند پیاده شدن مشاوره در آمریکا و اروپا از مقطع متوسطه شروع شد که این امر، امر بسیار اشتباهی می باشد چرا که چنین کاری مانند این است که مثلاً ما نهال کوچکی را در مسیر باید بخواهیم بکاریم و برای این نهال هیچگونه محافظ یا بهتر بگوییم قییم یا همان وسیله ای محکم که گیاه را در برابر بادهای شدید محافظت نماید تهیه نکرده باشیم، مسلم است که نهال کاشته شده ی ما هیچگاه به ثمر نخواهد نشست و بزرگ نخواهد شد…