مستند اقدام پژوهی چگونه خلاقیت دانش آموزان سوم ابتدایی را پرورش دادیم؟
مستندات اقدام پژوهی / سپتامبر 18, 2015

آنچه که باعث پیشرفت در جوامع میگردد خلاقیت و نوآوری است. کشورهایی که از لحاظ فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و صنعتی رشد کرده و در سطح بالایی هستند بدون شک در زمینه ی پرورش خلاقیت رشد و تلاش بیشتری داشته اند. در این میان آنچه که مهم بوده و باید روی آن سرمایه گذاری کرد تا بسترهای خلاقیت و نوآوری در جامغه شکوفا گردد از اهمیت زیادی برخوردار بوده و لازم است این عامل بررسی و معین گردد. با توجه به مطالعات و بررسی های انجام گرفته مشخص گردیده در کشورهای توسعه یافته خلاقیت و نوآوری از آموزش و پرورش آن کشورها آغاز گردیده است و خلاقیت یکی از عالی ترین و محکم ترین اهداف آموزش و پرورش آن کشور است. در شرایط حساس کنونی و با توجه به تحولات بسیار سریع و اجتناب ناپذیر دنیا، اگر خواهان پرورش استعدادها و شکوفایی خلاقیت و نوآوری در افراد هستیم باید نظام آموزش و پرورش را متحول نماییم. برای نیل به این هدف لازم است هماهنگی و برنامه ریزی دقیق و کاملی در عرصه ی آموزش و پرورش داشته باشیم. بدیهی است در این فرآیند معلم تقش اصلی را ایفا می کند. تنها معلم خلاق است که می تواند دانش آموزان…