پروپوزال بررسی مطالعه روش های تدریس در کلاسهای درس چندپایه و ارایه الگوی مناسب

تعلیم و تربیت مجموعه اعمالی است که براساس آن شرایط مساعد برای رشد و شکوفایی استعدادهای آدمی فراهم می گردد و روش های تعلیم و تربیت نیز براساس هر فرهنگ و اقوام مختلف متغیر است اما روش هایی وجود دارند که اسباب تعلیم و تربیت را خودتر به مقصد نهایی می رسانند(ملکی، ۱۳۸۲). یونسکو برای تحقق آموزش و پرورش جهان ۶ اصل زیر را مطرح کرده است: ۱) آموزش یا حق اساسی انسانی، و یک ارزش جهانی است و باید در طول زندگی در دسترس تک تک افراد قرار گیرد. ۲) آموزش و پرورش رسمی و غیر رسمی هر دو به عنوان وسیله پرورش خلاقیت، پیشرفت و انتشار دانش قرار گیرد. ۳) اهداف سه گانه برابری فرصت های آموزشی، تناسب محتوای آموزشی با نیازهای جامعه، ارتقای کیفیت آن مبنای اتخاذ تصمیمات، برنامه ریزی ها و اقدامات گردد. ۴) بازسازی و اصلاح آموزش و پرورش باید براساس درک اساسی از اقدامات موفقیت آمیز و بر مبنای زمینه ها و نیازهای محلی استوار باشد. ۵) علیرغم تفاوت نگرشها و روشهای توسعه آموزشی، ارزشهای پایه بین المللی و سازمان ملل متحد باید مورد توجه قرار گیرد. ۶) آموزش و پرورش مسئول مسئول کل جامعه است همه افراد علاقمند باید مد نظر باشند (ذبیحی…