پایان نامه بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و افسردگی در بین دانشجویان دختر

آگوست 24, 2015

یکی از پدیده هایی که در دهه اخیر مورد استقبال قرار گرفت پدیده هوش هیجانی بوده است که دلیل این امر توانایی فرضی هوش هیجانی بالاتر در حل بهتر مسائل، کاستن از میزان تعارفات بین آنچه که انسان احساس می کند یا آنچه فکر می کند یا همان تقابل عقل و احساس و مشاهده زندگی شاد و موفقیت امیز کسانی بوده که از تحصیلات عالی برخوردار نیستند ولی به دلیل هوش هیجانی می تواند سبب افزایش میزان سلامتی، رفاه – ثروت، موفقیت، عشق و شادی گردد (ایمانی، ۱۳۸۴). افسردگی از جمله مفاهیم مهم و اساسی در روانشناسی است که محققان زیادی به آن توجه کرده اند.
محققان عوامل مختلفی را که بر افسردگی دانشجویان تأثیر دارد را مورد بررسی قرار داده اند. مفهوم نسبتاً جدیدی که اخیراً مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است عبارت است از هوش هیجانی. شکی نیست علاقه مندی به بررسی تأثیر این متغیر بر متغیرهای مهم و اساسی سلامت روان مانند افسردگی علت اصلی طرح این پژوهش است. فلذا هدف این مطالعه پاسخ به این سوال است که آیا با استفاده از مولفه های هوش هیجانی می تاون به ارتقای روان و کاهش افسردگی مبادرت نمود؟

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
هدف اصلی
اهداف فرعی
سوالات تحقیق
سوال اصلی تحقیق
سوال های فرعی
اهمیت و ضرورت پژوهش
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تجربی تحقیق
مبانی نظری تحقیق
مقدمه
تاریخچه پیدایش هوش هیجانی
تعریف هوش هیجانی
تعریف هیجان خواهی از دیدگاه زاکرمن
نظریه هیجان خواهی ماروین زاکرمن
هوش هیجانی از دیدگاه بار – آن
هوش هیجانی از دیدگاه شولتز
ویژگی های افراد هیجان خواه
تعریف افسردگی
انواع اختلال افسردگی
افسردگی یک قطبی
علایم افسردگی یک قطبی
افسردگی دو قطبی
نشانه های افسردگی دو قطبی
پیشینه تجربی تحقیق
تحقیقات انجام شده در ایران
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
فصل سوم: روش شناسی
روش انجام تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
فنون و ابزار گردآوری اطلاعات
اعتبار و روایی
اعتبار و روایی پرسشنامه افسردگی بک
اعتبار و روایی پرسشنامه هوش هیجانی زاکرمن
روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی
آمار استنباطی
تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق و نحوه سنجش آنها
متغیر وابسته: افسردگی
مقیاس افسردگی بک و نحوه نمره گذاری آن
مزایای این آزمون از نظر آرون بک
تعریف عملیاتی متغیر مستقل: هوش هیجانی
مقیاس زاکرمن
روش اجراء و نمره گذاری مقیاس هوش هیجانی زاکرمن
نحوه نمره گذاری و کلید مقیاس ۴۰ سوالی هیجان خواهی ماروین زاکرمن
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
یافته های توصیفی
نتایج توصیفی
آزمون فرضیه اصلی
آزمون فرضیه های فرعی تحقیق
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
آزمون فرضیه چهارم
رگرسیون چندمتغیره (پیش بینی افسردگی با توجه به مولفه های هوش هیجانی)
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات
منابع
ضمایم
پرسشنامه ها

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۸۸
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات هوش هیجانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات هوش هیجانی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند