پایان نامه بررسی رابطه هوش عاطفی و پیشرفت تحصیلی

سپتامبر 3, 2015

در روانشناسی جدید در دو دیدگاه کلی در مورد هوش وجود دارد : یکی نظریه اندیشمندانی است که در زمینه رشد کودک به مطالعه و تحقیق پرداخته اند که نمونه بارز آن در آثار پیاژه متبلور شده است و دیگری نظریه هایی است که بر اساس کمی نگری ، نوعی دیدگاه روانسنجی را در مطالعه هوش وارد کرده اند: نمونه این تلاشها در آثار بینه ، اسپیرمن ، ترستون و امثال آنها مشاهده می شود.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعاریف عملیاتی
فصل دوم: پیشینه پژوهش
مبانی نظری
تعریف هوش
نظریه های هوش
انواع هوش
ماهیت هوش
نقش وراثت و محیط در هوش
هوش عاطفی
تفاوت IQ با هوش عاطفی
تاریخچه هوش عاطفی
هوش عاطفی : واقعیت یا خیال
هوش عاطفی و زندگی عادی
روش های صحیح اجرای برنامه آموزش هوش عاطفی
عوامل موثر بر تواناییهای هوشی به خصوص هوش عاطفی
تعریف پیشرفت تحصیلی
تاثیر خانواده در پیشرفت تحصیلی
انگیزش و پیشرفت تحصیلی
انگیزه پیشرفت یا موفقیت
هدف های تعلیم و تربیت و ارتباط آن با راهنمایی تحصیلی
عوامل موثر در پیشرفت و راهنمای تحصیلی
حالات مختلف مرتبط با عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی
پیشرفت تحصیلی هوش
هوش عاطفی و دروس
هوش عاطفی و استانداردهای آموزشی
کاربردهای آموزشگاهی برنامه ی یادگیری های اجتماعی -عاطفی SEL
تفکر عاطفی
چرا هوش عاطفی مهم است ؟
بررسی تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
فصل سوم: روش اجرا
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تحزیه و تحلیل یافته ها
نتایج و تجزیه و تحلیل یافته ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری
محدودیتهای پژوهش
پیشنهادات پژوهش
منابع و مآخذ
ضمایم
سوالات آزمون

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۹۴
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات هوش عاطفی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات هوش عاطفی

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند