پروپوزال بررسی رابطه بین هوش عاطفی اجرایی مدیران با عملکرد معلمان مدارس

سپتامبر 8, 2015

امروزه موفقیت در موقعیت های رهبری تنها به تجربیات کاری و تخصصی مدیران بستگی ندارد، بلکه به توانایی آنها در مدیریت خود و دیگران، میزان انعطاف آنها در برخورد با تغییرات مداوم محیطی، نحوه و میزان عملکرد آنها، توان روحیه بخشی و ایجاد رضایت در پیروان بستگی دارد (کوپر و ویبلر، ۲۰۰۶، ص۳).
در واقع، وظیفه اصلی رهبر در سازمان های امروزی ایجاد انگیزه و نگرش مثبت در کارکنان، تقویت روحیه و افزایش حس همکاری و ارزشمندی در آنهاست (هوس و همکاران، به نقل از پالمر و همکاران، ۲۰۰۲، ص۳).

فهرست مطالب

فرم طرح تحقیق
اطلاعات مربوط به دانشجو
اطلاعات مربوط به استاد راهنما
اطلاعات مربوط به استادان مشاور
اطلاعات مربوط به پایان نامه
مقدمه
بیان مسأله
مروری بر سابقه تحقیق
پیشینه داخلی
پیشینه خارجی
اهمیت و ضرورت مسأله
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف جزئی
در صورت داشتن هدف کاربردی بیان نام بهره وران (اعم از موسسات آموزشی و اجرایی و غیره)
چارچوب نظری تحقیق
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
تعاریف نظری متغیرها
هوش عاطفی
عملکرد
تعاریف عملیاتی متغیرها
فرضیه ها یا سوال ها
سوال اصلی
به صورت سوال های ویژه
به صورت فرضیه های ویژه
روش تحقیق
جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
ابزارهای جمع آوری داده ها
شیوه تجزیه و تحلیل داده ها
جنبه نوآوری و جدیدبودن تحقیق در چیست؟
جدول زمان بندی مراحل انجام دادن تحقیق از زمان تصویب تا دفاع نهایی
منابع مورد استفاده
تأییدات

تعداد صفحات: ۲۳
فرمت فایل: word

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات هوش عاطفی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات هوش عاطفی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند