پایان نامه بررسی تأثیر روش تدریس فعال (همیاری) در وضعیت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان دوره ابتدایی

آگوست 27, 2015

در چند سال اخیر یادگیری از طریق همیاری موضوع بحث داغی در آموزش شده است و معلمان دوره های مختلف تحصیلی در حال تجربه کردن روش یادگیری از طریق همیاری اند تا دریابند آیا دانش آموزانشان بیشتر و بهتر یاد می گیرند و یا تنها از یادگیری لذت می برند؟
تعدادی از معلمان دوره ابتدایی برای بکارگیری این روش یاددهی – یادگیری آموزش های لازم را فرا گرفته اند و در تعدادی از مدارس ابتدایی نیز از همان سال اجرای آزمایشی طرح شروع شده است، لذا این پژوهش با اهداف زیر به مرحله اجرا درآمد:
الف: بررسی میزان دانش و آگاهی معلمان دوره ابتدایی از روشهای تدریس فعال و میزان بکارگیری آنها در کلاس های درسی
ب: آگاهی از نتایج اجرای روش همیاری که در تعداد محدودی از مدارس اجرا شده بود.
پ: اجرای پژوهشی با شیوه «آزمایش میدانی» به منظور مطالعه دقیق تر تأثیر روش همیاری
جامعه آماری پژوهش عبارت بود از دانش آموزان دوره ابتدایی به تعداد ۴۷۸۱۸ نفر و آموزگاران به تعداد ۵۷۷۴ نفر.
برای اجرای بخش آزمایش میدانی تعداد ۲۰ کلاس از مناطق مختلف استان بصورت تصادفی انتخاب شد که در هر یک ۳۰ نفر دانش آموز حضور داشت و از میان آنها ۱۰ کلاس برای اجرای روش همیاری انتخاب شد و ۱۰ کلاس نیز بعنوان گروه کنترل برای اجرای روش تدریس سنتی انتخاب شد.
انتخاب حجم نمونه براساس جدول مورگان (۱۹۷۰) صورت گرفته است.
روش اصلی پژوهش «آزمایش میدانی» می باشد و از دو روش فرعی مطالعه زمینه یابی و پس رویدادی نیز استفاده شده است. در روش آزمایش میدانی متغیرهای مورد مطالعه با کنترل عوامل تهدید کننده اعتبار درونی و بیرونی مورد مطالعه قرار گرفته است و در روش زمینه یابی نیز دانش و اطلاعات معلمان دوره ابتدایی از روشهای تدریس فعال و میزان بکارگیری آن در کلاسهای درس بررسی شده است و در روش پس رویدادی نیز نتایج حاصل از اجرای روش همیاری بررسی شده است.
تحلیل آماری براساس تفاضل نمرات پیش آزمون و پس آزمون آزمودنی ها و با آزمون های t و گروه های مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه و ازمون تعقیبی L.S.D انجام گرفته است.
نتایج تحقیق نشان داد که:
۱- میزان اطلاعات و آگاهی معلمان دوره ابتدایی با روش های تدریس فعال در حد قابل قبولی است و تلاش می کنند که آنرا در کلاس های خود بکار گیرند و شاخص عددی دانش و آگاهی و نیز استفاده معلمان از روشهای فعال تدریس ۷۱٫۶ درصد بوده است.
۲- نتایج مربوط به مطالعه پس رویدادی نشان داد که در متغیرهای عادت به مطالعه و خودآموزی، شادی، درک هنری، خلاقیت دانش آموزان آموزش دیده با روش همیاری دارای میانگین بالاتری نسبت به دانش آموزان آموزش دیده با روش سنتی بودند و تفاوت های مشاهده شده از نظر آماری معنی دار بود. ولی در متغیرهای مهارت های اجتماعی، عزت نفس با وجود بالا بودن میانگین نمرات گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، تفاوت های مشاهده شده معنی دار نبود.
در متغیر معدل کل نیز با وجود بالا بودن میانگین نمره دانش آموزان گروه کنترل نسبت به گروه آزمایش، تفاوت مشاهده شده معنی دار نبود.
۳- نتایج مطالعه «آزمایش میدانی» نشان داد که:
در متغیرهای عادت به مطالعه و خودآموزی، خلاقیت، مهارت های اجتماعی، شادی و پیشرفت تحصیلی میانگین نمرات حاصل از تفاضل پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش به طرز معنی داری بیشتر از میانگین نمرات گروه کنترل بوده است. ولی در متغیرهای درک هنری و نگرش پژوهشگرانه تفاوت های موجود به نفع گروه کنترل معنی دار بوده است یعنی می توان گفت بین روش تدریس همیاری و متغیرهای درک هنری و نگرش پژوهشگرانه رابطه عکس وجود دارد و نیز در متغیر عزت نفس تفاوتی بین ۲ گروه مشاهده نشد و تفاوت مشاهده نیز از نظر آماری معنی دار نبود.
براساس یافته های پژوهش پیشنهادهایی برای معلمان و برنامه ریزان ارائه شده است.

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه
مسأله
ضرورت و اهمیت مسأله
اهداف پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعاریف عملیاتی متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش
محدودیت های تحقیق
فصل دوم
مقدمه
مشخصات گروه
نظریه های شکل گیری گروه
مهارت های گروهی و اجتماعی
ارزشیابی عملکرد گروه
تدارک محیط یادگیری و مدیریت آن
اصول یادگیری
روش تدریس
کنش های تدریس
عوامل موثر بر تدریس
ویژگی های روش های تدریس فعال
تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش
جمع بندی تحقیقات انجام شده
فصل سوم
روش انجام تحقیق
جامعه آماری پژوهش و شیوه نمونه گیری
ابزار گردآوری داده ها
چگونگی اجرای پژوهش
روش های آماری مورد استفاده در پژوهش
متغیرهای مورد مطالعه
فصل چهارم
یافته های پژوهش
شواهد مربوط به اعتبار و پایایی ابزارهای اندازه گیری در پژوهش
داده های مربوط به روش تدریس معلم
داده های مربوط به پس رویدادی روش تدریس همیاری
نتایج استنباطی مطالعه پس رویدادی روش تدریس همیاری و مقایسه آن با روش سنتی
داده های توصیفی مربوط به مناطق
داده های توصیفی مربوط به پس آزمون در متغیرهای مورد مطالعه در روش آزمایش میدانی
مقایسه میانگین های دو گروه همیاری و سنتی در پیش آزمون و پس آزمون در آزمایش میدانی
نتایج استنباطی مربوط به پس آزمون در متغیرهای مورد مطالعه در آزمایش میدانی
نتایج استنباطی مربوط به تفاوت های پیش آزمون و پس آزمون در آزمایش میدانی
فصل پنجم
یافته های مربوط به مطالعه زمینه یابی آشنایی معلمان با روش های تدریس فعال
یافته های مربوط به مطالعه پس رویدادی نتایج اجرای روش تدریس همیاری
یافته های مربوط به آزمایش میدانی
پیشنهادها
منابع
ضمایم

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۱۶

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند