پایان نامه بررسی تأثیر هوشمندسازی مدارس بر رضایت دانش آموزان از روش تدریس دبیران

آگوست 1, 2016

تحقیق پیش رو با هدف تعیین تاثیر هوشمندسازی مدارس بر رضامندی دانش آموزان از نحوه تدریس دبیران در دبیرستان پسرانه انجام یافته است. این تحقیق بر اساس روش پس رویدادی (علّی مقایسه ای) صورت گرفته است. در این تحقیق از ۱۹ نفر دانش آموز به عنوان حجم نمونه که به صورت تصادفی از بین ۷۱  نفر دانش آموز جامعه انتخاب شده اند استفاده شده است. گفتنی ست این جامعه در هر دو وضعیت تدریس قبل و بعد از هوشمندسازی حضور داشته و تحصیل کرده اند. از افراد نمونه خواسته شد تا ۲ پرسشنامه محقق ساخته را که یکی متعلق به وضعیت تدریس قبل از هوشمندسازی و دیگری به  جهت ارزیابی تدریس پس از هوشمندسازی بود پاسخ دهند که نتیجه حاصله نشان دهنده ی اختلاف ۶۸/۶ نمره ای بین میانگین های رضایت دو وضعیت متفاوت تدریس بود. در نهایت برای تعیین معنی دار بودن اختلاف حاصله، از آزمون تی گروه های همبسته استفاده شد که تی به دست آمده (۸۲/۳) بزرگتر از تی جدول (۵۵/۲) در سطح معناداری ۰۱/۰ و با درجه آزادی ۱۸ بود که نشان از تایید فرضیه تحقیق مبنی بر تاثیر مثبت هوشمندسازی بر رضایت دانش آموزان از روش تدریس دبیران را داشت.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف اجرای تحقیق
فرضیه ی تحقیق
متغیرهای تحقیق
تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
فصل دوم: پیشینه ی تحقیق
پیشینه نظری
پیشینه عملی
فصل سوم: روش اجرای تقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش ها و ابزار جمع آوری داده ها
روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
جدول آزمون تی گروه های همبسته
تجزیه و تحلیل داده های حاصل از آزمون
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
نتیجه گیری
پیشنهادها
محدودیت ها
منابع
ضمائم

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۵۳
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات هوشمندسازی مدارس میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات هوشمندسازی مدارس

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند