پایان نامه بررسی تاثیر روشهای نوین تدریس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی

آگوست 24, 2015

این پژوهش با عنوان بررسی تأثیر روشهای نوین تدریس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر راهنمایی می باشد که شامل ۴ مدرسه راهنمایی دخترانه می باشد که درکل دارای ۱۲۳۰ نفر دانش آموز در پایه های اول، دوم، سوم راهنمایی می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تعداد یک مدرسه و دو کلاس ۴۰ دانش آموز به صورت تصادفی مورد آزمون قرار گرفتند. برای گردآوری داده از یک پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شده که از روایی و پایایی بالایی برخوردار می­باشد. جهت آزمون پرسش های تحقیق نیز از آزمون های توصیفی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که از روش های تدریس مورد بررسی همه آنها تاثیر خیلی زیادی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی دارند بطوریکه رو ش تدریس واحد کار بیشترین تاثیر را داشته است و روش تدریس نمایشی نیز کمترین میزان تاثیر را در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی را داشته است.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف کلی
اهداف جزئی
سوالات تحقیق
تعاریف مفاهیم و واژه های تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و عملی پژوهش
مقدمه
تعاریف یادگیری
تعریف تدریس
ارتباط بین یادگیری و تدریس
نظریه های یادگیری و کاربرد آنها در تدریس
نظریه ثرندایک (کوشش و خطا)
نظریه گشتالت (بینش و بصیرت)
نظریه یادگیری اکتشافی
انواع روشهای مهم تدریس، معایب و محاسن
روش سخنرانی
روش بازگویی
روش پرسش و پاسخ
روش پروژه
روش نمایشی
روش آزمایشی
روش گردش علمی
روش مبتنی بر بحث
روش واحد کار
الگوهای جدید تدریس
خانواده الگوهای پردازش اطلاعات
پیش سازمان دهنده ها
آموزش مفاهیم
الگوی تدریس کاوشگری
الگوی خانواده های رفتاری
الگوی خانواده های اجتماعی
الگوی فردی (شخصی)
ویژگی معلم در جریان تدریس
پیشینه عملی تحقیق
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری تحقیق
نمونه آماری
ابزارهای اندازه گیری پژوهش
روش نمونه گیری
شیوه ی تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
آزمون سوالها
تحلیل سوالات تحقیق
تحلیل سوال یک
تحلیل سوال دو
تحلیل سوال سه
تحلیل سوال چهار
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه یافته های تحقیق
یافته های تحقیق
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق
فهرست منابع
ضمایم
فهرست جدول ها
جدول ۴- ۱- توصیف تاثیر روش تدریس نمایشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
جدول ۴- ۲- توصیف تاثیر روش تدریس پروژه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
جدول ۴- ۳- توصیف تاثیر روش تدریس گردش علمی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
جدول ۴- ۴- توصیف تاثیر روش تدریس واحد کار در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
فهرست اشکال . نمودارها
نمودار ۴- ۱- توصیف تاثیر روش تدریس نمایشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
نمودار۴- ۲- توصیف تاثیر روش تدریس پروژه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
نمودار ۴- ۳- توصیف تاثیر روش تدریس گردش علمی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
نمودار ۴- ۴- توصیف تاثیر روش تدریس واحد کار در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۷۰
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند