پایان نامه بررسی تاثیر روش های تدریس نوین آموزش علوم تجربی در میزان یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی

آگوست 23, 2015

تدریس و یادگیری در فرایند آموزش و پرورش دارای اهمیت ویژه ای می باشد. مطالعه عوامل و عناصر گوناگونی که در تدریس و یادگیری مؤثر هستند برای همه دست اندرکاران، علاقه مندان به ویژه معلمان ضروری است. الگوهای تدریس و چگونگی تهیه و تنظیم برنامه های درسی متناسب با این الگوها یکی از دغدغه های متخصصان و دست اندرکاران آموزش و پرورش است.
هر الگوی تدریس شامل مجموعه ای از عوامل و عناصر منظم و منسجم از جمله روش تدریس و محتوا، مواد آموزشی، هدف، فعالیت و مهارت معلم و فعالیت یادگیرنده می باشد.
هر الگو بسته به هدف و ویژگی های خاص خود برخی از عناصر تاثیر گذار بر موقعیت یاد گیری را بیشتر مورد توجه قرار می دهد. به عنوان مثال الگوی پیش سازمان دهنده به انتقال اطلاعات به صورت معنادار و موثرکمک می کند، ساخت شناختی دانش آموزان را استحکام می بخشد، پایداری و روشنی دانش قبلی شاگردان را افزایش می دهد، تمایل به کاوشگری و عادت های تفکر دقیق را در آنها رشد می دهد، دارای معانی مهمی در ساماندهی برنامه درسی و شیوه تدریس است، لنگرگاه فکری برای دانش آموزان در هنگام یادگیری فراهم می آورد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه ها و سوالات ویژه تحقیق
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
خلاصه فصل
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
تعاریف لغوی و اصطلاحی
تعریف آموزش
تعریف تدریس
تعریف یادگیری
عوامل موثر بر یادگیری
رویکردهای یادگیری
تعریف علوم تجربی
تفاوت بین تدریس و یادگیری
انواع وسایل آموزشی
معیار انتخاب وسایل آموزشی
نقش وسایل آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری
تاریخچه روش تدریس در آموزش جهان
تاریخچه روش تدریس در ایران
نظریه های تدریس
تقسیم بندی روش تدریس
کار و بحث گروهی در کلاس
پوشه کار
پرسش و پاسخ
آموزش انفرادی
آموزش برنامه ای
انواع آموزش برنامه ای
تدریس گروهی با نقش های متفاوت
ویژگی های یک روش تدریس خوب
تحلیل مفهوم تدریس از دیدگاههای مختلف
مهارتهای معلم در تدریس
مهارتهای گفتاری معلم
مهارتهای غیر گفتاری معلم
مهارتهای پرسش کردن
مهارتهای حرفه ای معلم
مهارتهای ایجاد جو عاطفی
نظریه عوامل موثر بر تدریس
گروههای هادی
چهارچوب سازه ها
کارکردهای درونی تدریس
دیدگاههای فلسفی در مورد روش تدریس
دیدگاه ایدآلیسم
دیدگاه رالیسم
دیدگاه پراگماتیسم
دیدگاه اگزیستانسیالیسم
یادگیری فعال چیست؟
مقایسه روشهای یاددهی سنتی و یادگیری نوین
نگرشی نو بر آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی
پیشینه تجربه تحقیق
خلاصه فصل
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
روشهای جمع آوری اطلاعات
متغیر مستقل و وابسته
روشهای آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
یافته های توصیفی
سوالات تحقیق
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقیق
پیشنهادات تحقیق
پیشنهادات پژوهشی
محدودیت های تحقیق
منابع و مآخذ
فهرست جداول
جدول ۱-۴- توصیف جنسیت آزمودنی های مورد بررسی
جدول ۲-۴- توزیع فراوانی و درصد وضعیت تحصیلی افراد مورد بررسی
جدول ۳-۴- توصیف فراوانی و درصد میزان رشته تحصیلی جامعه مورد بررسی
جدول ۴-۴- توصیف فراوانی و درصد اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی جامعه مورد بررسی
جدول ۵-۴- توصیف فراوانی و درصد مرتبط بودن رشته تحصیلی پاسخ گویان با دروس تدریس
جدول ۶-۴- توصیف میانگین و انحراف استاندارد وضعیت دوره (ساعت) ضمن خدمت جامعه مورد بررسی
جدول ۷-۴- توصیف فراوانی و درصد گرفتن تشویق نامه کتبی بخاطر داشتن تدریس مناسب در جامعه مورد بررسی
جدول ۸-۴- توصیف فراوانی و درصد امکانات آموزشگاهی مدرسه جامعه مورد بررسی
جدول ۹-۴- توصیف فراوانی و درصد امکانات سمعی و بصری آموزشگاه جامعه مورد بررسی
جدول ۱۰-۴- توصیف فراوانی و درصد سابقه تدریس افراد مورد بررسی
جدول ۱۱-۴- توصیف فراوانی و درصد نمره ارزشیابی سالانه افراد مورد بررسی
جدول ۱۲-۴- توصیف تدریس در جشنواره های الگوهای برتر
جدول ۱۳-۴- توصیف تعداد دانش آموزان جامعه مورد بررسی
جدول ۱۴-۴- توصیف فراوانی و درصد کتاب های مرتبط با دروس تدریس جامعه مورد بررسی
جدول ۱۵-۴- توصیف استفاده از وسایل کمک آموزشی در یادگیری دانش آموزان جامعه مورد بررسی
جدول ۱۶-۴- توصیف به روز بودن اطلاعات معلمان جامعه مورد بررسی
جدول ۱۷-۴- توصیف استفاده معلمان از روش های نوین تدریس جامعه مورد بررسی
جدول ۱۸-۴- توصیف میزان دوره های گذرانده شده توسط معلمان جامعه مورد بررسی
جدول ۱۹-۴- آمار توصیفی میانگین، انحراف معیار و انحراف از میانگین عملکرد روشهای تدریس نوین آموزش در بین معلمان بر حسب جنسیت
جدول ۲۰-۴- توصیف میانگین، انحراف استاندارد و میزان خطای روشهای تدریس نوین آموزش معلمان جامعه مورد بررسی
فهرست اشکال و نمودارها
نمودار ۱-۴- وضعیت جنسیت آزمودنی های مورد بررسی
نمودار ۲-۴- وضعیت درصد وضعیت تحصیلی افراد مورد بررسی
نمودار ۳-۴- توصیف وضعیت رشته تحصیلی افراد مورد بررسی
نمودار ۴-۴- توصیف وضعیت اخذ مدرک تحصیلی افراد مورد بررسی
نمودار ۵-۴- توصیف وضعیت مرتبط بودن رشته تحصیلی افراد مورد بررسی
نمودار ۶-۴- توصیف میانگین و انحراف استاندارد وضعیت دوره (ساعت) ضمن خدمت جامعه مورد بررسی
نمودار ۷-۴- توصیف وضعیت گرفتن تشویق نامه کتبی بخاطر داشتن تدریس مناسب
نمودار ۸-۴- توصیف وضعیت امکانات آموزشگاهی مدرسه افراد مورد بررسی
نمودار ۹-۴- توصیف وضعیت امکانات سمعی و بصری آموزشگاه افراد مورد بررسی
نمودار ۱۰-۴- توزیع درصد وضعیت سابقه کار افراد مورد بررسی
نمودار ۱۱-۴- توزیع درصد وضعیت نمره ارزشیابی افراد مورد بررسی
نمودار ۱۲-۴- وضعیت تدریس در جشنواره های الگوهای برتر جامعه مورد بررسی
نمودار ۱۳-۴- وضعیت تعداد دانش آموزان جامعه مورد بررسی
نمودار ۱۵-۴- وضعیت درصد استفاده از وسایل کمک آموزشی در جامعه مورد بررسی
نمودار ۱۶-۴- وضعیت درصد به روز بودن اطلاعات معلمان در جامعه مورد بررسی
نمودار ۱۷-۴- وضعیت درصد استفاده معلمان از روش های نوین تدریس در جامعه مورد بررسی
نمودار ۱۸-۴- وضعیت درصد میزان دوره های گذرانده شده توسط معلمان در جامعه مورد بررسی

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۱۱۱
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند