پایان نامه بررسی عوامل موثر بر بکارگیری روشهای نوین تدریس در بین دبیران دوره آموزشی متوسط

سپتامبر 3, 2015

کسب اطلاعات یکی از ویژگیهای بارز استان است و انسان بطور طبیعی تمایل دارد به اطراف خویش بنگرد و حوزه اطلاعات خویش را گسترش دهد. این روحیه جستجوگری همواره محرک انسان بوده و از خلقت بشر تا کنون موجب کسب و تولید دانش های بشری شده است. در بدو امر کسب علوم با توجه به تجربیات بشری و آموزش های ابتدایی والدین بود. اما با گسترش جوامع، نهاد آمورش و پرورش بوجود آمد و تعلیم و تربیت افراد در این نهاد بیشتر بوسیله کتاب، مدرسه، معلم و سایر عوامل انجام گرفت.
از زمانی که آموزش و پرورش و یاد دادن بوسیله معلم و مدرسه شروع شد، نحوه انجام این فعالیت، یعنی چگونگی آموختن و روش تدریس مورد توجه دست اندر کاران تعلیم و تربیت قرار گرفت.
در فرهنگ و تمدن های مختلف از دبیرباز، یعنی از زمانی که مسئله تعلیم و تربیت سنل جدید مطرح بوده مسئله انتخاب روش تدریس نیز وجود داشته است. و هر یک از اساتید و معلمان بر اساس بینش و نگرش خویش شاگردان خود را راهنمایی می کردند، چون وظیفه اساسی معلم در تدریس راهنمایی دانش آموزان برای یادگیری است. لذا باید با استفاده از شیوه های گوناگون و در موقعیت های مختلف دانش آموزان را فعالانه با مطالب یادگرفتنی و موقعیت های یادگیری درگیری نمود. مشارکت دانش آموزان در ففرآیند یادگیری، آنقدر مهم است که بعضی ادعا کرده اند که معلم و تدریس خوب را می توان از میزان مشارکت دانش آموزان آن کلاسها در فعالیتهای یادگیری شناخت، چنانچه نظریه های جدید یادگیری، می گویند یادگیری وقتی موثر واقع می شود که یادگیرنده نقش اصلی را داشته باشد. در همین راستا یکی از اصول جدیدی که در روش آموزش و پرورش جدید خود نمایی کرده و موجبات دگرگونی ماهیت آموزشی را فراهم ساخته روشهای نوین تدریس است.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
فصل دوم: پیشینه نظری و تجربی
تاریخچه روش تدریس در ایران
تعریف یادگیری
عوامل موثر در یادگیری
رویکردهای یادگیری
تعریف تدریس
عوامل موثر بر تدریس
دیدگاههای فلسفی در مورد روش تدریس
دیدگاه اید آلیسم
دیدگاه رالیسم
دیدگاه پراگماتیسم
دیدگاه اگزیستانسیالیسم
مهارتهای معلم در تدریس
مهارتهای تدریس اثر بخشی
فرایند ارتباط در تدریس
موانع ارتباطی در کلاس
روشهای ارتباطی
طبقه بندی روشهای تدریس:
طبقه بندی بر مبنای روش و چگونگی کنترل
طبقه بندی جویس ویل
طبقه بندی بر مبنای نقش خود
طبقه بندی بر اساس تعداد فراگیران
روشهای سنتی و نوین تدریس
انواع روشهای تدریس:
روش تدریس مبتنی بر پیش سازمان دهنده
روش تدریس حل مسئله
روش بار مغزی
روش تدریس ایفای نقش
روش یادسپاری
روش آموزش انفرادی
روش تدریس فراشناخت
روش تدریس اس کیو چهار آر
پیشینه تجربی تحقیق
پیشینه خارجی
پیشینه داخلی
فصل سوم: ابزار و روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
شیوه نمونه گیری و حجم نمونه
روش جمع آوری اطلاعات و داده ها
مشخصات ابزار سنجش
متغیر مستقل و وابسته
روشهای آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
جداول و اطلاعات توصیفی
آزمون فرضیه های اصلی و فرعی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
خلاصه آزمون فرضیه ها
بحث در مورد نتایج و فرضیه ها
پیشنهادات
محدودیت ها
منابع و مآخذ
ضمائم

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۷۸

490,000.00 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند