پایان نامه تعیین رابطه خلاقیت و جو سازمانی اداره آموزش و پرورش

سپتامبر 4, 2015

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین جو سازمانی و خلاقیت کارکنان اداره ی آموزش و پرورش است. لذا روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می ‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره ی آموزش و پرورش می باشد که شامل ۵۰ (۸ زن و ۴۲ ) نفر بصورت نیروی رسمی در اداره ی آموزش و پرورش مشغول به کار می باشند که نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد جو سازمانی هالپین و کرافت و پرسشنامه خلاقیت رندسیپ که از روایی و پایایی بالاتری برخوردار بود استفاده شد. و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss برای آزمون فرضیات با استفاده از آمار ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه ( به روش گام به گام ) استفاده شد که نتایج حاصل از آن نشان می دهد که بین جو سازمانی و خلاقیت کارکنان رابطه مثبت معناداری وجود دارد بطوریکه از میان ابعاد جو سازمانی حاکم بر اداره آموزش و پرورش ، متغییر ملاحظه گری بیشترین پیش بینی را بر خلاقیت کارکنان اداره ی آموزش و پرورش دارد.
به طور کلی مفهوم جو سازمانی که در اواخر دهه شصت متداول و رایج شد، مقدم بر فرهنگ سازمانی است که در اواخر دهه هشتاد رشد و تکامل یافت. جو و فرهنگ سازمانی هر دو مقولاتی هستند که برای توصیف ویژگی های سازمان و واحدهای مربوطه استفاده می شوند. علی رغم ارتباط زیاد بین دو مفهوم، همچنان آن دو از یکدیگر متمایز می باشند.
یک سازمان خلاق و یک مدرسه خلاق نیاز به یک مدیر خلاق دارد که در پی دیدگاههای نوین باشد که در ایجاد و حفظ فرهنگ خلاق و نو در درون سازمان و ایجاد رغبت و به وجود آوردن انگیزه در بین افراد و کارکنان مدرسه باشد؛ در این راستا مدیران هم باید از تجربیات مفید و خلاقیت بالایی برخوردار باشند تا مورد تایید کارکنان سازمان باشند؛ زیرا چنین تاییدی، علاقمندی و اشتیاق را در بین این مجموعه افزایش می دهد، بنابراین بررسی جو سازمانی در اداره آموزش و پرورش به عنوان یکی از عوامل مرتبط با خلاقیت آنها می‌ تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد.
کارکنان در بدو ورود به سازمان انتظار دارند با جو سازمانی مطلوب و حمایت آمیزی مواجه شوند تا در لوای آن، نیازهای خود را تامین کنند. این مسئولیت مدیران است که امور مربوطه به گونه ای سازماندهی شود که افراد با تمام وجودشان در فعالیتها شرکت نمایند. در واقع مسئولیت مشترک مبنای خلاقیت و ابتکار جمعی است. هر چه جو سازمانی مثبت تر باشد، برقراری روابط انسانی آسان تر خواهد بود. بالعکس، جوهای بسته، ترس آور و یا منفی سبب بی اعتمادی، ترس، دوری و نفرت افراد از هم می شود. بنابراین جو مثبت و باز، بهداشت روانی افراد را تامین می کنند.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
متغیرهای موجود در تحقیق
تعاریف مفهومی و عملیاتی
تعاریف مفهومی
تعاریف عملیاتی
فصل دوم: مبانی نظری و مرور ادبیات تحقیق
مقدمه
تعاریف جو سازمانی
مولفه های جو سازمانی
دیدگاههای گوناگون در مورد شکل گیری جو سازمانی
رویکرد ساختاری
رویکرد ادراکی
رویکرد تعاملی
رویکرد فرهنگی
تحقیقات انجام شده
مفهوم خلاقیت
اهمیت خلاقیت
دیدگاههای مختلف در مورد خلاقیت
روشهای مختلف خلاقیت
فنون و تکنیکهای خلاقیت
فرآیند خلاقیت
انواع خلاقیت
سطوح خلاقیت از نظر آی . آر . تایلور
ویژگیهای افراد خلاق از نظر استینر
تفاوت خلاقیت و نوآوری
عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری
موانع خلاقیت و نوآوری
نقش مدیران در پرورش خلاقیت
تحقیقات انجام شده در مورد جو سازمانی و خلاقیت
پیشینه تحقیقات خارجی
پیشینه تحقیقات داخلی
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری تحقیق
متغیرهای تحقیق
ابزارهای اندازه گیری تحقیق
پرسشنامه ویژگی های شخصی نمونه ها
پرسشنامه جو سازمانی
روایی و پایایی پرسشنامه ها
روایی
پرسشنامه خلاقیت رندسیپ
روش های آماری
فصل چهارم: نتایج و یافته ها
مقدمه
توصیف ویژگی های سوالات مطرح شده
جنسیت پاسخ دهندگان
میزان تحصیل پاسخ گویان
وضعیت سابقه کار
رشته تحصیلی پاسخ گویان
وضعیت روحیه گروهی
وضعیت مزاحمت در کار
وضعیت صمیمیت
وضعیت علاقه مندی
وضعیت ملاحظه گری
وضعیت فاصله گیری
وضعیت نفوذ و پویایی
وضعیت تأکید بر تولید
وضعیت جو سازمانی
خلاقیت
یافته های استنباطی
یافته های جانبی پژوهش
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
فرضیه های پژوهش
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات
دلالت های برگرفته از یافته های پژوهش
پیشنهادات تحقیقات آینده
منابع داخلی
منابع لاتین
فهرست جداول
جدول ۴-۱- توصیف فراوانی و درصد سن آزمودنی های مورد بررسی
جدول ۴-۲- توصیف جنسیت آزمودنی های مورد بررسی
جدول ۴-۳- توصیف فراوانی و درصد میزان تحصیلات آزمودنی های مورد بررسی
جدول ۴-۴- توصیف فراوانی و درصد سابقه کار جامعه مورد بررسی
جدول ۴-۵- توصیف فراوانی و درصد رشته تحصیلی جامعه مورد بررسی
جدول ۴-۶- توصیف میانگین و انحراف استاندارد روحیه کار جامعه مورد بررسی
جدول ۴-۷- توصیف میانگین و انحراف استاندارد مزاحمت در کار جامعه مورد بررسی
جدول ۴-۸- توصیف میانگین و انحراف استاندارد میزان علاقه مندی جامعه مورد بررسی
جدول ۴-۹- توصیف میانگین و انحراف استاندارد میزان علاقه مندی جامعه مورد بررسی
جدول ۴-۱۰- توصیف میانگین و انحراف استاندارد میزان ملاحظه گری آزمودنی های مورد بررسی
جدول ۴-۱۱- توصیف میانگین و انحراف استاندارد فاصله گری آزمودنی های مورد بررسی
جدول ۴-۱۲- توصیف میانگین و انحراف استاندارد نفوذ و پایداری آزمودنی های مورد بررسی
جدول ۴-۱۳- توصیف میانگین و انحراف استاندارد تأکید بر تولید آزمودنی های مورد بررسی
جدول ۴-۱۴- توصیف میانگین و انحراف استاندارد جو سازمانی آزمودنی های مورد بررسی
جدول ۴-۱۵- توصیف میانگین و انحراف استاندارد خلاقیت آزمودنی های مورد بررسی
جدول ۴-۱۶- ارتباط جو سازمانی و خلاقیت کارکنان اداره آموزش و پرورش
جدول ۴-۱۷- نتایج رگرسیون گام به گام
جدول ۴-۱۸- تحلیل واریانس
جدول ۴-۱۹- نتایج تحلیل رگرسیون
فهرست اشکال و نمودارها
نمودار ۴-۱- توزیع سن پاسخگویان
نمودار ۴-۲- جنسیت پاسخ گویان
نمودار ۴-۳- میزان تحصیلات پاسخ گویان
نمودار ۴-۴- توزیع درصد وضعیت سابقه کار جامعه مورد بررسی
نمودار ۴-۵- توزیع درصد میزان رشته تحصیلی جامعه مورد بررسی
نمودار ۴-۶- توصیف میانگین و انحراف استاندارد روحیه گروهی جامعه مورد بررسی
نمودار ۴-۷- توصیف میانگین و انحراف استاندارد مزاحمت در کار جامعه مورد بررسی
نمودار ۴-۸- توصیف میانگین و انحراف استاندارد صمیمیت جامعه مورد بررسی
نمودار ۴-۹- توصیف میانگین و انحراف استاندارد علاقه مندی جامعه مورد بررسی
نمودار ۴-۱۰- توصیف میانگین و انحراف استاندارد ملاحظه گری جامعه مورد بررسی
نمودار ۴-۱۱- توصیف میانگین و انحراف استاندارد فاصله گیری جامعه مورد بررسی
نمودار ۴-۱۲- توصیف میانگین و انحراف استاندارد نفوذ و پویایی جامعه مورد بررسی
نمودار ۴-۱۳- توصیف میانگین و انحراف استاندارد تأکید بر تولید جامعه مورد بررسی
نمودار ۴-۱۴- توصیف میانگین و انحراف استاندارد جو سازمانی مورد بررسی
نمودار ۴-۱۵- توصیف میانگین و انحراف استاندارد خلاقیت جامعه مورد بررسی

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۷۵
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات جو سازمانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات جو سازمانی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند