پایان نامه بررسی اثر مانده سپرده بانکی دفاتر ICT روستایی بر روی جذب منابع بانکی پست بانک ایران

این تحقیق با هدف بررسی اثر مانده سپرده بانکی دفاتر ICT روستایی بر روی جذب منابع بانکی پست بانک ایران انجام شده است. پایه نظری مدل استفاده شده در این تحقیق از تابع تقاضای پول فریدمن اقتباس شده است. در این تحقیق اثر متغیرهایی مانند مانده سپرده بانکی دفاتر ICT روستایی، تسهیلات اعطائی به مشتریان در دفاتر ICT روستایی، تولید ناخالص داخلی هر استان و تعداد کارگزاران دفاتر ICT روستایی بر مانده منابع کل پست بانک ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق از روش اقتصاد سنجش Panel Data برای ۳۰ استان کشور طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۸۳ استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر سپرده بانکی و تسهیلات اعطایی در دفاتر ICT روستایی بر جذب سپرده بانکی پست بانک ایران می باشد. نتیجه حاصل از این تحقیق نشان می دهد که می بایست به بخش روستایی توجه بیشتری شود و بستر بانکداری اینترنتی در روستاها گسترش یابد. فهرست مطالب چکیده فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسأله ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق فرضیه ها جامعه و نمونه آماری تحقیق قلمرو تحقیق قلمرو زمانی تحقیق قلمرو مکانی تحقیق قلمرو موضوعی تحقیق روش و ابزار گردآوری اطلاعات روش تجزیه و تحلیل اطلاعات مدل نوع روش تحقیق تعریف عملیاتی واژه…

پایان نامه مطالعه و بررسی ارتباط بین بازده و سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

بطور کلی سود دریافتی یکی از مسائل مهم در بازدهی سرمایه گذاری برای سرمایه گذار می باشد. از آنجا که هر چه سود تقسیمی بیشتر باشد بدیهی است سرمایه گذار حاضر است بهای بیشتری پرداخت کند. لذا در این تحقیق نیز می خواهیم بررسی کنیم آیا بین سود تقسیمی و بازده سهام در بورس ارتباط مستقیمی وجود دارد و شدت این ارتباط چگونه است؟ اساساً برای اینکه افراد به سرمایه گذاری تشویق شوند باید از سرمایه گذاری بالقوه خود انتظار کسب بازده مثبت داشته باشند. ۶۰ شرکت از میان شرکتهای بورس انتخاب شدند و داده های ۸ سال طی ۸۰-۸۷ بازده، سود تقسیمی و سود عملیاتی آنها جمع آوری گردید و سپس تجزیه و تحلیل شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی تحقیق مورد نظر از روش آماری تحلیل همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. در فرضیه اول تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد ارتباط معناداری بین سود تقسیمی و بازده تحقق یافته وجود دارد. در فرضیه دوم تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد ارتباط معناداری بین بازده تحقق و سود عملیاتی وجود ندارد. فهرست مطالب چکیده فصل اول: کلیات مقدمه بیان مسأله اهداف انتخاب موضوع پرداخت سود ثابت پرداخت منظم سود ثابت بعلاوه…

پایان نامه مقایسه نظام بانکداری اسلامی و غیر اسلامی

مطالعه حاضر به مقایسه بانکداری اسلامی و غیر اسلامی از نقطه نظرهای مختلف شامل موارد مجاز و غیر مجاز از نظر هر دو نظام می پردازد. این مطالعه به عنوان نمونه ای از بانک های اسلامی و اصول و قواعد نظام بانکداری در سایر کشورها، که مبتنی بر نظام سرمایه داری است، را بررسی نموده است. تمامی شعب از کلیه بانک ها (خصوصی و دولتی) مورد بررسی قرار گرفت. ضمن مقایسه ی دو نظام از لحاظ ایدئولوژی، به منظور شناسایی موانع فرا راه پیاده نمودن نظام بانکداری اسلامی، میزان آشنایی مدیران بانک ها با قوانین معاملات اسلامی مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماری شامل کلیه مدیران شعب شامل، روسا و معاونین هستند. از مجموعه ۱۱۶ شعبه و ۲۳۲ پرسشنامه ارسالی تعداد ۱۶۹ پرسشنامه ی تکمیل شده عودت گردید. داده های مربوط به مدیران از طریق تکمیل پرسشنامه بدست آمد. مقایسه دو نظام نشان دهنده ی تأکید هر دو نظام بر فعالیت های سودآور است و اختلاف به تعیین سود قبل از وقوع نتیجه فعالیت است. به طوری که نظام اسلامی آن را مردود می داند. نتایج به دست آمده از بررسی سنجش دانش مدیران نشان می دهد، رشته تحصیلی و میزان تحصیلات بر میزان آگاهی و شناخت مدیران موثر و…

پایان نامه تعیین رابطه خلاقیت و جو سازمانی اداره آموزش و پرورش

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین جو سازمانی و خلاقیت کارکنان اداره ی آموزش و پرورش است. لذا روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می ‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره ی آموزش و پرورش می باشد که شامل ۵۰ (۸ زن و ۴۲ ) نفر بصورت نیروی رسمی در اداره ی آموزش و پرورش مشغول به کار می باشند که نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد جو سازمانی هالپین و کرافت و پرسشنامه خلاقیت رندسیپ که از روایی و پایایی بالاتری برخوردار بود استفاده شد. و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss برای آزمون فرضیات با استفاده از آمار ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه ( به روش گام به گام ) استفاده شد که نتایج حاصل از آن نشان می دهد که بین جو سازمانی و خلاقیت کارکنان رابطه مثبت معناداری وجود دارد بطوریکه از میان ابعاد جو سازمانی حاکم بر اداره آموزش و پرورش ، متغییر ملاحظه گری بیشترین پیش بینی را بر خلاقیت کارکنان اداره ی آموزش و پرورش دارد. به طور کلی مفهوم جو سازمانی که در اواخر دهه شصت متداول…

پایان نامه سنجش میزان تاثیر ابعاد ساختار سازمانی بر کارآفرینی

در عصر حاضر که تغییر و تحولات محیطی از مهم‌ ترین چالش‌ های فراروی سازمانها به شمار می‌روند، بهره‌ گیری مناسب از استعدادها و توانایی‌ های افراد در تدوین چارچوب‌ ها و الگوهای فکری جدید، نقشی حیاتی دارد. امروزه سازمان‌ ها دیگر نمی‌توانند با تعداد اندکی افراد خلاق و کارآفرین و با اجرای چند طرح کارآفرینانه به رقبای چابک، منعطف، نوآور، فرصت‌ گرا و کم هزینه خود فائق آیند. این سازمانها باید شرایطی را فراهم کنند تا همه کارکنان از چنین روحیه کارآفرینانه‌ ای بهره‌ مند شده و بتوانند به راحتی و به طور فردی یا گروهی، فعالیت‌ های کارآفرینانه خود را به اجرا در آورند. سازمانهای کارآمد و موفق سازمانهایی هستند که کارآفرینی را به عنوان جزء تفکیک‌ ناپذیری از ویژگیها و خصایص خود دانسته و در جهت تقویت روحیه کارآفرینی سازمانی، از هیچ کوششی فروگذار نباشند. در جهان امروز تفکر نوآوری، کارآفرینی و استفاده از آن در سازمانها امری اجتناب‌ ناپذیر است. فهرست مطالب: فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه ضرورت و اهمیت تحقیق بیان مسأله چهارچوب نظری اهداف تحقیق فرضیه ها تعریف واژه ها و اصطلاحات تعریف مفهومی تعریف عملیاتی متغیرها ساختار تحقیق فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بخش اول: خلاقیت مقدمه تعاریف مفهومی خلاقیت اهمیت…

پایان نامه رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیرندگی سازمانی

با وجود بستری متغیر وپیچیده که سازمانها در آن فعالیت می کنند، ضرورت وجود منابع توانمند جهت ماندگاری سازمان، یک واقعیت قطعی است. با وجود عوامل محیطی متحول، ماندگاری، رشد و پویایی سازمان منوط به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی است . فقدان اطمینان بدلیل افزایش تغییرات محیطی (شامل : اقتصادی، اجتماعی، سیاسی،علمی، فرهنگی و…)نیاز و انتظارات روز افزون انسانها، همگی سبب پیدایش مدل جدیدی به نام «سازمان یادگیرنده»شده است.چنین سازمانهایی مناسبترین راه را برای حفظ حیات، ماندگاری ورشد سازمان،«یادگیری»می دانند. بنابراین، با پیدایش عصر جدید و نوین سازمانی، امروزه تنهاسازمانهایی که تفکرات بزرگ (بدون توجه به اندازه ظاهری) دارند از نظر کارکردی موفق و در عرصه رقابت پیشی می گیرنده و درنظام سازمان ومدیریت پویا واثربخش می باشند، همچنین سازمانهای یادگیرنده به عنوان مقصدی برای این نظام سازمانی،ریشه در تغییرات سریع و تحولات شدید محیطی دارند که ضرورت و اهمیت آنها را تبیین می نماید . فهرست مطالب: فصل یکم: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق فرضیه های تحقیق تعاریف مفاهیم تعاریف نظری تعاریف عملیاتی فصل دوم: پیشینه نظری تحقیق مقدمه مبانی نظری تحقیق مبانی بنیادی یادگیری سازمانی تعریف یادگیری سازمانی انواع یادگیری سازمانی یادگیری تک حلقه ای یادگیری دو حلقه ای…

پایان نامه خلاقیت کارکنان و اثربخشی ادارات آموزش و پرورش

با توجه به اینکه علاقه به تحقیق در زمینه خلاقیت به صورت داده های تحقیقاتی از نیمه دوم قرن بیستم آغاز شده است . اما دیده شده است یافته های تحقیقی خلاقیت بیشتر روی موضوعات ساختاری و اداری ، استراتژی های سازمانی ، امور اجرایی سازمانها تأثیر زیادی داشته است ، با این وجود تحقیق در زمینه خلاقیت عمر طولانی ندارد، از سویی از آنجا که امروزه جامعه بشری با طوفانهای علمی ، تکنولوژیکی و اطلاعاتی گسترده ای روبروست ، توجه به توانایی خلاقیت کارکنان در جهتی پویا به عنوان یکی از راهکارهای مفید و مؤثر برای برخورد با عقب ماندگی های علمی و تکنولوژیکی فعلی جامعه مورد نیاز می باشد. و از آنجا که ادارات آموزش و پرورش ، نیازمند محیطی خلاق با اثربخشی زیاد می باشند ؛ خلاقیت کارکنان در آن نقش مهم و قابل لمسی می تواند در ارتقاء و بهره وری سازمان داشته باشد و کارکنان یک محیط آموزشی هر چه خلاق تر عمل کنند بالتبع سازمان آموزشی روز به روز شکوفا تر و پرثمر واقع خواهند شد . بنابراین سنجش میزان خلاقیت این کارکنان به عنوان یکی از عوامل مرتبط با اثربخشی سازمانی می‌تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. فهرست مطالب: فصل اول: کلیات تحقیق…

پایان نامه تحلیل عاملی گرایش کشاورزان به خرید سموم وارداتی

هدف اصلی پژوهش تمرکز بر یافتن جواب سوالاتی است که بدنبال کشف علل و عوامل گرایش کشاورزان به خرید سموم وارداتی و به عبارت دیگر ترجیح سموم وارداتی بر نوع تولید داخلی آن است. به منظور یافتن پاسخ به این سوالات پرسشنامه ای با ۲۲ سوال طراحی و بین ۲۲۰ نفر از بهره برداران با سوابق کاری و تحصیلات مختلف توزیع گردید. اطلاعات جمع آوری شده به روش تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرقته و به نتایجی دست یافتیم. برای برآورد پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که با لحاظ نمودن تعداد ۲۰ پرسشنامه و استفاده از نرم افزار SPSS مقدار آلفا ۸۹۴/۰ بدست آمده است که درجه بالای همبستگی سوالات و برخورداری از پایایی بالا می باشد. از میان ۲۲ عامل مورد پرسش ۱۶ عامل تائید گردید که انها را به عوامل شخصی و فردی، عوامل فیزیکی، عوامل ذهنی و روانی، عوامل تحصیلی، عوامل نفوذ و عوامل تبلیغات تقسیم بندی و نام گذاری نمودیم. فهرست مطالب چکیده فصل اول: طرح تحقیق مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت انجام پژوهش اهداف پژوهش اهداف ویژه سوالات پژوهش تعاریف مفهومی و عملیاتی قلمرو پژوهش فصل دوم: ادبیات تحقیق مقدمه عوامل تأثیر گذار در رفتار خرید عوامل فرهنگی عوامل…

پایان نامه بررسی ویژگی سازمان های مجازی یادگیرنده و چگونگی کاربست آن در دانشگاه

به دلیل ماهیت عصری که در آن به سر می بریم تفاوت بسیاری میان سازمان های امروزی و گذشته وجود دارد و در این ارتباط «چارلز هندی» از صاحب نظران رشته مدیریت می گوید: «مدیران امروز با سازمان هایی سر و کار دارند که شباهتی به سازمان های گذشته ندارند.» نیاز به ساختارهای سازمانی با ترکیب و شکل جدید به طور عمده به واسطه پیشرفت های به دست آمده در فناوری اطلاعات طی دهه گذشته بوده است. از جمله این تغییرات می توان به کامپیوترهای شخصی، پایگاه های طلاعاتی شبکه ای و شکل های ارتباط همزمان نظیر پست الکترونیکی اشاره کرد. پیامدهای غیر منتظره ضرورت حضور فراگیر در بازار، دسترسی به منابع به کار گرفته نشده، توسعه فناوری جدید و ماهیت فوق العاده بازارها از عوامل موثر در ضرورت به کارگیری سازمان های جدید هستند. فناوری جدید صرفاً پدیدآورنده ترکیب جدیدی بین انسان و ماشین نیست، بلکه به شکل مستمر هم ساختار تفکر و هم نوع گفتمان ما را تحت تأثیر قرار می دهد. همانطور که محل کار ما شاهد بکارگیری شکل های اطلاعاتی جدید است، انتظارات و توقعات مردم از حیات سازمانی نیز به اندازه محیط سازمانی موجود و حتی بیش از آن تغییر بنیادی کرده است. سازمان های…

پایان نامه بررسی و تحلیل اثر درآمد نفت بر روی درآمد سازمان تأمین اجتماعی

در این تحقیق تأثیر متغیرهای درآمد نفت، حداقل و حداکثر دستمزد ماهانه و تعداد بیمه شدگان از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۷ بر روی درآمد سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از الگوی ARDL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق جهت بررسی مانایی متغیرها از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و فیلیپس پرون استفاده شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که تأثیر متغیرهای توضیحی بکار رفته در مدل بر روی درآمد سازمان تأمین اجتماعی مثبت بوده است. در این میان تأثیر تعداد بیمه شدگان در کوتاه مدت و در بلند مدت از سایر متغیرها بیشتر است. فهرست مطالب چکیده فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله ضرورت های تحقیق فرضیه تحقیق اهداف تحقیق اهداف علمی اهداف کاربردی روش تحقیق روش گردآوری اطلاعات جامعه آماری محدودیت های تحقیق عدم وجود مطالعات تجربی با دیدگاه تئوریک مشابه محدودیت های موجود به منظور جمع آوری اطلاعات محدودیت های تکنیکی سازماندهی تحقیق فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع مقدمه مبانی نظری تحقیق چرخه های تجاری شناسایی چرخه های تجاری در اقتصاد ایران بررسی روند چرخه های تجاری و درآمد سازمان تأمین اجتماعی تاریخچه تأمین اجتماعی در جهان راهبردهای نظام تأمین اجتماعی در جهان امروز سازمان تأمین اجتماعی در ایران روش های تأمین…