پایان نامه بررسی موانع بهره وری براساس مدل آمونز و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن

هدف اصلی تحقیق بررسی موانع اصلی بهره ‌وری در شرکت کشت و صنعت می‌ باشد. این موانع شامل موانع محیطی، موانع سازمانی و موانع فردی می‌ باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان ستادی شرکت کشت و صنعت است که با توجه به فرمول حجم نمونه کوکران از بین۳۶۱ نفر، تعداد ۱۸۶ نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه مشتمل بر ۲۹ سوال طراحی گردیده و بین اعضای نمونه توزیع گردید و در نهایت ۱۷۰ پرسشنامه تکمیل شده جمع آوری شد. روایی پرسشنامه با گرفتن مشاوره از اعضای هیأت علمی متخصص در این زمینه تقویت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داه ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. آزمون میانگین نشان داد که از نظر پرسنل کشت صنعت هر سه عامل محیطی، سازمانی و فردی جزو موانع بهره‌ وری می‌باشند. همچنین آزمون فریدمن نشان داد که از بین موانع محیطی فقدان فشارهای بازار، از بین موانع سازمانی عدم آگاهی از برنامه های رقبای موفق جهت تطبیق و الگوبرداری و از بین موانع فردی عدم توجه کارکنان به مدیریت زمان دارای بیشترین نقش بازدارندگی می‌ باشند. فهرست مطالب چکیده فصل اول: طرح تحقیق…

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر گرایش مشتریان بانک ملی به استفاده از سیستم های خودپرداز (ATM)

مدل پذیرش فناوری یکی از مدل هایی است که بطور گسترده و وسیع برای تشریح عوامل اثرگذار بر پذیرش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات توسو کاربران و مشتریان مورد استفاده قرار گرفته است. مدل پذیرش تکنولوژی بر دو باور بارز؛ یعنی بر سهولت استفاده و مفید بودن تأکید می ورزد. هدف کلی این مطالعه بررسی عوامل موثر بر گرایش به استفاده از خدمات دستگاه های خودپرداز (ATM) با رویکرد بسط مدل پذیرش تکنولوژی دیویس (۱۹۸۹) است. در این تحقیق به منظور توسعه مدل پذیرش فناوری از امنیت، سازگاری و باورهای هنجاری به عنوان ابعاد دیگری که تأثیری بسزایی در پذیرش خدمات دستگاه های خودپرداز (ATM)، استفاده شده است. روش این تحقیق، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات آن، پرسشنامه استفاده شده است. و جامعه آماری این مطالعه را کلیه مشتریان بانک ملی تشکیل داده اند که ۳۸۴ نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین مفید بودن ادراک شده، سهولت ادراک استفاده، امنیت ادراک شده، سازگاری ادراک شده و گرایش مشتریان بانک ملی به استفاده از خدمات دستگاه های…

پایان نامه بررسی سطح استرس ناشی از عوامل سازمانی و رابطه آن با عملکرد مدیران سازمانهای دولتی

استرس بعنوان جزئی جدا نشدنی از زندگی انسان تلقی می شود که برخی از آنها در زندگی مفید و مثبت می باشد و اگر استرس بیش از حد بر فرد وارد شود باعث ایجاد اختلال در زندگی فرد می شود. که جنبه منفی آن می باشد . بنابراین با شناخت استرس و علل بوجود آوردنده آن می توان اثرات منفی آنرا در سازمان، کنترل کرد. «هر انسانی در طول زندگی استرس را تجربه می کند به نظر می رسد استرس جزء لازم و ضروری زندگی و نتیجه اجتناب ناپذیر تعامل ما با محیط است . به بیان دیگر ، جهت تطابق با تغییرات دائمی محیط زندگی و بقاء، نیازمند استرس می باشیم»( لوتر و گرگسون،۱۳۷۵، ص ۴۰). فهرست مطالب: فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه بیان مسأله ضرورت و اهمیت مسأله اهداف پژوهش پرسشها فرضیه ها تعاریف مفهومی و عملیاتی فصل دوم: پیشینه تحقیق مقدمه مفهوم استرس دیدگاه های نظری در مورد استرس عوامل موثر بر استرس عوامل درون سازمانی عوامل برون سازمانی مدیریت عملکرد تأثیر استرس بر عملکرد مسائل موجود در مدیریت دولتی ایران مروری بر تحقیقات انجام شده فصل سوم: روش تحقیق مقدمه روش تحقیق جامعه و نمونه آماری قلمرو تحقیق ابزار اندازه گیری پایایی و روایی ابزار اندازه…

پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و فناوری ارتباطات و اطلاعات

فرهنگ سازمانی، نوعی برنامه ریزی اندیشه جمعی است که در سالیان اخیر به عنوان یک تفکر غالب در عرصه سازمانها مطرح بوده است. این اندیشه جمعی، متمایزکننده اعضاء از یک گونه به گونه دیگر است. هر کس به نوعی با جمع و گروههای انسانی کارکرده باشد، از وجود این پدیده مهم سازمانی آگاه است. این پژوهش به منظور بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در شعبات بانک کشاورزی انجام شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است، جامعه آماری کلیه کارکنان شعبات بانک کشاورزی به تعداد ۱۱۰۰ نفر دارای تحصیلات دیپلم تا دکتری در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفی طبقه ای ۱۵۰ نفر انتخاب گردیده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازمانی بر مبنای ویژگی های هفت گانه رابینز و پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مبنای مهارتهای هفتگانه ICDL بوده است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای فرهنگ سازمانی ۹۰/۰ و اعتبار پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۸۶/۰ تعیین گردیده است. برای تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه و بررسی سوالهای علاوه بر آمار توصیفی، آزمون t با دو نمونه مستقل، آزمون خی دو و آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت….

پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان تأمین اجتماعی

این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی به «بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی» می پردازد. هدف کلّی تحقیق بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی و اهداف فرعی شامل بررسی رابطه بین ۱- فرهنگ سازمانی مشارکتی در کار ۲- فرهنگ سازمانی سازگاری در کار ۳- فرهنگ سازمانی انطباق پذیری و ۴- فرهنگ سازمانی رسالتی با یادگیری سازمانی بوده است. در این راستا با مراجعه به مبانی نظری؛ فرهنگ سازمانی و ابعاد آن از نظریه دنیسون و یادگیری سازمانی و ابعاد آن از نظریه سنگه اخذ شده اند. تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی و در بخش عملی، به شیوه پیمایش اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه از نمونه های آماری (۱۳۰ نفر از کارکنان تامین اجتماعی) جمع آوری شده اند. طبق یافته های تحقیق که با استفاده از ضرایب همبستگی گاما و اسپیرمن به دست آمده؛ بین ۱- فرهنگ سازمانی مشارکتی در کار ۲- فرهنگ سازمانی سازگاری در کار ۳- فرهنگ سازمانی انطباق پذیری ۴- فرهنگ سازمانی رسالتی با یادگیری سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد. وچون این متغیرها ابعاد فرهنگ سازمانی هستند پس به طور…

پایان نامه بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و کارایی و اثربخشی سازمان

این تحقیق با هدف بررسی وضعیت بودجه ریزی عملیاتی در اداره آموزش و پرورش و رابطه آن با عملکرد و کارایی اداره انجام گرفته است. این تحقیق به روش پیمایش با جامعه آماری و نمونه آماری ۲۱ نفر از کارکنان اداره آموزش و پرورش انجام گرفته است. در این تحقیق بودجه ریزی عملیاتی عبارت است از یک برنامه سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می دهد. بودجه ریزی عملیاتی در بخش های دولتی، نیازمند تعیین دقیق بهای تمام شده خدمات ارائه شده توسط دستگاههای اجرایی دولتی اعم از وزارت خانه ها، سازمان ها، ادارات و شرکت های دولتی است. بودجه ریزی عملیاتی با ارائه اطلاعات بهتر درباره نتایج هر برنامه و مجموعه برنامه هایی که برای نیل به اهداف مشترکی به کار می روند، توانایی تصمیم گیران را در ارزیابی درخواست های بودجه ای دستگاههای اجرایی افزایش می دهد. داده های تحقیق به وسیله پرسشنامه جمع آوری و به وسیله نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج توصیفی این تحقیق نشان داد که فرایند بودجه ریزی عملیاتی در اداره آموزش و پرورش در سطح متوسط به بالا قرار داشته…

پایان نامه بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران آموزش و پرورش

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی می‌ پردازد. هدف،‌ بررسی رابطه بین هر یک از منابع قدرت مدیران بر حسب رده‌ بندی فرنچ و راون،‌ شامل: منابع قدرت تخصصی، مرجعیت، پاداش، مشروع و اجبار با اثربخشی ارتباطات سازمانی، سنوات خدمت مدیران و سابقه مدیریت آنان می‌باشد. همچنین برآنیم تا تفاوت بین منابع مختلف قدرت مدیران را بر حسب تخصص مدیریت و تخصص غیر مدیریت بررسی نماییم. فهرست مطالب: چکیده فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف پژوهش پرسشهای پژوهش متغیرهای پژوهش تعاریف عملی واژه ها تعاریف عملیاتی واژه ها فصل دوم: مبانی نظری و عملی پژوهش مقدمه ارتباطات اهمیت ارتباطات تعاریف ارتباطات فرآیند ارتباط منبع رمزگذاری وسیله رمزگشایی دریافت کننده بازخورد مسیر ارتباطات ارتباطات عمودی ارتباطات در سطح افقی مدل ارتباطات اصول ارتباطات ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت دیدگاه کلاسیک‌ ها در مورد ارتباطات نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات دیدگاه اقتضایی و ارتباطات دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات اثربخشی در ارتباطات میان فردی ویژگی‌های اثربخشی گشودگی همدلی حمایتگری مثبت گرایی تساوی همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم» موانع ارتباطی قدرت اهمیت قدرت تعاریف قدرت قدرت در سطوح مختلف…

پایان نامه بررسی رابطه بیگانگی سازمانی با تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری معلمان و مدیران مقطع ابتدایی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین متغیرهای بیگانگی سازمانی، تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری مدیران و معلمان مقطع ابتدایی انجام شد. در این مطالعه روش تحقیق همبستگی مورد استفاده قرار گرفت. از جامعه مدیران و معلمان ابتدایی تعداد ۲۱۷ معلم و تعداد ۸۶ مدیر جهت جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های کیفیت زندگی کاری والتون با مقدار پایایی برای نمونه مدیران (۹۳/۰) و برای نمونه معلمان (۹۴/۰)، تعهد سازمانی مایروآلن با مقدار پایایی برای نمونه مدیران (۹۳/۰) و برای نمونه معلمان (۹۴/۰)، تعهد سازمانی مایروآلن با مقدار پایایی برای نمونه مدیران (۷۷/۰) و برای نمونه معلمان (۷۲/۰)، و بیگانگی محقق ساخته با مقدار پایایی برای نمونه مدیران (۷۲/۰) و برای نمونه معلمان (۷۴/۰) استفاده شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش های آمار توصیفی نظیر میانگین، میانه، فراوانی، درصد و … و روش های آمار استنباطی مثل آزمون همبستگی و روش های رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه بدست آمده نشان می دهد که بین بیگانگی سازمانی و تعهد سازمانی مدیران و معلمان رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین بیگانگی سازمانی با کیفیت زندگی کاری مدیران رابطه معناداری وجود ندارد…

پایان نامه بررسی تاثیر مشوقهای صنعتی بر رشد صنایع کوچک و متوسط

پن روز در نظریه اقتصادهای حاشیهای خود، نظریه اکس وادرش در تحول ساختار وهمچنین نظریه الگوی توسعه خوشه ای، همه به نوعی برتری صنایع کوچک ومتوسط را در راه توسعه اقتصادی کشورها بیان نموده اند. برسیها نشان داده اند که صنایع کوچک و متوسط از طریق چهار کانال کارافرینی، نواوری وتغییر فناوری،پویایی صنعت ودر نهایت ایجاد فرصتهای شغلی وافزایش درامد بر اقتصاد جهانی تاثیرمی گذارند. این تحقیق با هدف برسی تاثیر مشوقهای صنعتی بر رشد صنایع کوچک ومتوسط انجام گرفته است. فرضیه های این تحقیق با هدف برسی تاثیر مشوقهای مالی، مشوقهای مالیاتی، مشوقهای گمرکی و مشوقهای صادراتی بر رشد صنایع کوچک ومتوسط استان اذربایجان شرقی تدوین شده است که عبارتند از: ۱- مشوقهای مالی بر رشد صنایع کوچک ومتوسط تاثیر دارد. ۲- مشوقهای مالیاتی بر رشد صنایع کوچک و متوسط تاثیر دارد. ۳- مشوقهای گمرکی بر رشد صنایع کوچک ومتوسط تاثیر دارد. ۴- مشوقهای صادراتی بر رشد صنایع کوچک ومتوسط تاثیر دارد. فهرست مطالب: چکیده فصل اول: کلیات مقدمه بیان مسئله سوال آغازین اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق چهارچوب نظری تحقیق مدل عملیاتی تحقیق فرضیه های تحقیق متغیرهای تحقیق قلمرو تحقیق محدودیت های تحقیق صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی تعریف مفهومی متغیرها تعریف عملیاتی متغیرها روش…

پایان نامه بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات

این پژوهش تحت عنوان بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در بین کارکنان زندان انجام گرفت است. طرح مفهومی این پژوهش نشان می دهد که سال های اخیر «فرهنگ سازمانی» به یک موضوع مهم و حیاتی در کارایی و عملکرد سازمان ها تبدیل شده است. مضاف بر این بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی باعث تولید اطلاعاتی در جهت شناخت نقاط قوت و ضعف در این زمینه خواهد بود که می تواند اسباب اصلاح و بهبود فرایند و ارتقاء کیفیت و محتوای آن را فراهم آورد. بر این اساس در این تحقیق وضعیت فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر بکارگیری فناوری اطلاعات در بین کارکنان زندان به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه بر روی یک نمونه ی آماری مشتمل بر ۲۴۰ نفر از کارکنان زندان ها مورد بررسی قرار گرفت. برای سنجش فرهنگ سازمانی از مدل هفت مولفه ای رابینز و برای سنجش فناوری اطلاعات از مهارت های هفتگانه ICDL استفاده شده است. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل و آنالیز قرار گرفت. بدین منظور برای بررسی نرمال بودن توزیع ها از آزمون کولموگوروف – اسمیرونوف و به منظور بررسی معناداری فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون…